КАФЕДРА @ UA

ПОЛІТОЛОГІЯ. Плани семінарських занять. Теми: 13-19
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС  З ПОЛІТОЛОГІЇ

 

(ІV. Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи, теми 13-19)

 

Тема 13. Політика і релігія.

 1. Релігія і церква.

 2. Суспільно-політична діяльність церкви.

 3. Міжконфесійні процеси в Україні.

 

Завдання для самостійної роботи:

а) питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте історичні, національні та культурно-духовні особливості релігійних відносин.

 2. Церква як один з елементів духовної організації суспільства.

 3. Охарактеризуйте національні інтереси у сфері релігійно-церковного устрою держави.

 4. Поясніть роль церкви в духовному відродженні українського народу.

 5. Проаналізуйте особливості сучасних міжконфесійних відносин в Україні.

 

б) тексти для читання:

 1. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації в Україні" // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=987-12

 2. Зубов А.Б. Христиане и политика: гонящая Церковь и гонимая Церковь // Полис. –№2. –С. 17- 22.

 3. Толстой Л.Н. Церковь и государство // http://ru.philosophy.kiev.ua/library/tolstoy/tol2.html

 

Список літератури:

 • Богдан І. Релігія в контексті генези української національної ідеї: Автореф. дис. канд. філос. наук: 09.00.11 / НАН України; Інститут філософії. – К., 1996. – 24 с.

 • Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960-х років: політологічний дискурс: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса – К., 2006. – 38 с.

 • Вувард Б., Олбрайт М. Религия и мировая політика., Альпина бизнес букс, 2007. – 352 с.

 • Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної / Т.Польська (наук.ред.), Р.Димерець (пер.з англ.). – К.: Дух і Літера, 2000. – 600 с.

 • Горяча М.С. Роль релігійного фактора в політичному житті України: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. – Л., 2002. – 19 с

 • Грушевський М.С. Духовна Україна: збірка творів.– К., 1994.

 • Єленський В.Є., Перебенесюк В.П. Релігія. Церква. Молодь / Український НДІ проблем молоді. – К.: А.Л.Д., 1996. – 160 с.

 • Жилюк С. Православна церква в Україні. – К: Абрис, 2000.

 • Ислам и политика. Антология. – Из-во Институт Востоковедения РАН, Крофт.–424 с.

 • Кондратик Л.Й., Кондратик О.В. Михайло Грушевський: проблеми суті, функціональності та витоків релігії / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Інститут соціальних наук. – Луцьк, 1998. – 67 с.

 • Куліш І.В. Ісламський фундаменталізм: релігійно-політична сутність і форми прояву (на матеріалах Арабської Республіки Єгипет): Автореф. дис. канд. філос. наук: 09.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 18 с.

 • Курас І. Політика і релігія в сучасній Україні. – К.: Либідь, 2000. – 272 c.

 • Курас І. Ф., Рибачук М. Ф., Кирюшко М. І., Фещенко П. І. Релігія і політика в сучасній Україні ("Кесареве-кесарю, а Боже- Богу") / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України / І.Ф. Курас (ред.). – К., 2000. – 272 с.

 • Лузан А. Релігійні елементи в системі легітимації влади / Нова політика. – 2000. – № 3.

 • Нойхауз Н. Ценности христианской демократии. – Республика, 2005. – 192 с.

 • Огієнко І. Українська церква. – К: Либідь, 2000.

 • Осиповський С.М. Формування моделі державно-церковних відношень в Україні: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського – Сімф., 2006. – 17 с.

 • Політика і релігія. Релігійна ситуація в Україні: Учбові матеріали для студ. гуманіт. та природн. ф-тів / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. Інститут соціальних наук. Кафедра політології / Ф.В.Резнік (уклад.) – О., 2005. – 25 с.

 • Рибачук М.Ф., Уткін О.І., Кирюшко М.І. Національне відродження і релігія / НАН України; Інститут національних відносин і політології. – К.: Асоціація "Україно", 1995. – 208 с.

 • Риккер П. Етика, мораль, політика. – М.: ВТ, 1998.

 • Рублюк О.В. Демократичні процеси і релігійно-національне відродження в Україні: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України; Інститут національних відносин і політології. – К., 1996. – 22 с.

 • Салій К.І. Православно-церковний чинник у політичних процесах доби Гетьманщини: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – К., 2001. – 20 с

 • Феміністична інтерпретація релігії: Навчальна та робоча навч. програми спецкурсу / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Філософський факультет. Кафедра релігієзнавства / Н.Чухим (уклад.). – К., 2001. – 37 с.

 • Фещенко П.І. Особа в контексті взаємодії політики і релігії: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України; Інститут національних відносин і політології. – К., 1997. – 25 с.

 • Шуба О.В. Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз): Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 1999. – 30 с.

 

 

Тема 14. Політичні еліти і політичне лідерство.

 1. Поняття, типологія, сучасні концепції та функції політичних еліт.

 2. Сутність, функції та типологія політичного лідерства.

 3. Політичні еліти і лідерство в сучасній Україні.

 

Завдання для самостійної роботи:

а) питання для самоконтролю:

 1.     Дайте визначення політичної еліти.

 2.     Проаналізуйте сутність понять: політична еліта, соціальна еліта, правляча еліта, контреліта (кавычки).

 3.     Розкрийте сутність теорії демократичного елітизму.

 4.     Охарактеризуйте політичну еліту сучасної України.

 5.     Розкрийте сутність теорії політичного лідерства.

 6.     З'ясуйте механізм та принципи формування політичного лідера в українському суспільстві.

 

б) тексти для читання:

 1.Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть. //

 http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2004/10/25/0000181456/2_2_3bourd.pdf

 2.Гаман-Голутвина О.В. Процессы современного элитогенеза: мировой и отечественный опыт // Полис. –2008. –№6. –С. 67-85.

 3.Моска Г. Правящий класс // Социс. –1994. –№10. –С. 187-198.

 4. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс //

 http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gas_voss/index.php

 5.Парето В. Компедиум по общей социологии / Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т.ІІ. Зарубежная политическая мысль в ХХ в. Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; Рук. проекта Г. Ю. Семигин. –М.: Мысль, 1997.–С. 58-79. 

 

Список літератури:

 • Ашин Г.К. Элитология. – М., 1995.

 • Ашин Г.К., Охотский Е.В. Курс элитологии / Российская академия гос. Службы при Президенте РФ; Московский гос. Ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: ЗАО «Спортакадемпресс», 1999. – 368 с.

 • Ашин Г.К., Понеделков А.В., Игнатов В.Г., Старостин А.М. Основы политической элитологии: Учеб. Пособие для студ. Вузов / Северо-Кавказская академия гос. службы. – М., 1999. – 303 с.

 • Гаман-Голутвина О.В. Политическая элита – определение основных понятий // Полис. – 2000. –№ 3.

 • Даль Р.А. Поліархія. Участь у політичному житті та опозиція / О.Д. Білогорський (пер.з англ.). – Х.: Каравела, 2002. – 216 с.

 • Карасев В.И. Феномен политического лидерства / Академия педагогических и социальных наук. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2000. – 176 с.

 • Кислицин С.А. Научная элита в системе политической власти. –ЛКИ, 2008.– 288 с.

 • Корнієнко В. О. Ефективність політичного лідера: критерії та механізм реалізації в сучасній Україні. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 139 с.

 • Кретов Б. И. Политологическая теория лидерства // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 2.

 • Кретов Б. И. Современные западные концепции лидерства // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 4.

 • Кухта Б. Політичний лідер. – Львів, 2000.

 • Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти та лідерство. – Львів, 1995.

 • Либман Г.И., Варбузов А.В., Сухарева Э.О. Теория элит // Социально-политический журнал. – 1997. – № 4, 5.

 • Луценко А. Метаморфози політичної еліти. – К. : Заповіт, 2000. – 144с.

 • Максименко С.Д. Українська еліта. – К., 2000.

 • Моска Г. Правящий класс // Социологические исследования. – 1994. – №10, 12.

 • Моска Г. Элементы политической науки. // Социс. – 1995. – № 4,5,8.

 • Моррас Ш. Будущее интеллигенции. Перевод с фр. – Праксис, 2003. – 160 с.

 • Пакульски Я., Василевски Я. Циркуляция политических элит: от лис к львам // Полис. – 2008. –№6. –С.23-37.

 • Паутов А. А., Вернигорова Т. П. Элита и элитогенез. – М., 2000. – 126 с.

 • Пахарев А.Д. Политическое лидерство и лидеры: Монография / Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины. – К.: Знание Украины, 2001. – 270 с.

 • Пахарєв А. Феномен взаємодії лідера та його оточення // Політичний менеджмент. – 2005. – № 6.

 • Приходько С.М. Політичні аспекти теорії еліти в українській суспільнополітичній думці ХХ ст.. – К.: Стилос, 1999. – 47 с.

 • Рудич Ф.М., Балабан Р.В., Дергачов О.П., Зеленько Г.І., Кононенко Н.В. Політика в особах: політичне лідерство на постсоціалістичному просторі:національний і регіональний контексти / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 352с.

 • Рудич Ф. Політичне лідерство в країнах СНД та Балтії: загальне та особливе // Політичний менеджмент. – 2006. – № 2.

 • Траверсе О. Політичне лідерство, національна еліта і практика модернізації // Політичний менеджмент. – 2006. – № 1.

 • Фуко М. Интеллектуалы и власть. Избранные статьи, выступления и интервью. – 2006.

 

 

Тема 15. Політичні конфлікти та шляхи їх розв’язання.

 1. Сутність та визначення поняття “політичний конфлікт”.

 2. Типологія та способи врегулювання політичних конфліктів.

 3. Політичні конфлікти сучасної України.

 

Завдання для самостійної роботи:

а) питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення поняттю ”політичний конфлікт”.

 2. Які існують типи політичних конфліктів?

 3. Проаналізуйте основні способи врегулювання політичних конфліктів.

 5. Сутність та причини виникнення політичних конфліктів в сучасній Україні.

 6. Проаналізуйте найприйнятніші способи врегулювання політичних конфліктів в сучасній Україні.

 

б) тексти для читання:

 1. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта //

 http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2005/03/16/0000205960/019_darendorf.pdf

 2. Дойч М. Разрешение конфликта (Конструктивне и деконструктивные процессы) // Соціально-политический журнал. 1997. – №1. – С.202-212.

 3.Перепелиця Г.М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи. –К.: Стилос ПЦ "Фоліант", 2003. – С. 163-223.

 4. Прикладна політологія: підручник / за заг. ред. В. Ф. Цвиха, О. В. Батрименка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. –С.  448-469.

 

Список літератури:

 • Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ. 1999. – 551 с.

 • Барышников Д.Н. Конфликты и мировая политика: учеб.пособие. – М.: АСТ, 2008. – 384с.

 • Валевський О.Л., Ішмуратов А.Т. Політичний конфлікт у сучасній Україні: культурні виміри, структура, принципи аналізу / Рада національної безпеки і оборони України; Національний інститут стратегічних досліджень. – К., 1997. – 101 с.

 • Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта. // Социс. – 1994. – №5. – С. 142-147.

 • Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби / С.Макєєв (кер-ик авт. колективу). – К.: Політична думка, 1997. – 508 с.

 • Дмитриев А.В. Конфликтология: учебник / А.В.Дмитриев М.: Альфа-М, 2009.

 • Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні: монографія / Одеська національна юридична академія. – О.: Юридична література, 2008. – 240с.

 • Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти: навч. посіб. – К.: Либідь, 2009. – 350 с.

 • Кіссе А.І. Етнічний конфлікт: теорія і практика управління: Політологічний аналіз. – К. : Логос, 2006. – 379с.

 • Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учеб. пособие для студ., обучающихся по направлениям "Политология" – М.: ФОРУМ, 2008. – 431с. – (Высшее образование).

 • Корж М. О. Політичні конфлікти та кризи / Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

 • Небоженко B.C. Соціальна напруженість i конфлікти в українському суспільстві – К.: 1994. – 172 с.

 • Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество / А.И.Никитин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. – М.: Navona, 2009.

 • Перепелиця Г.М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи. – К.: Стилос – ПЦ «Фоліант», 2003. – 256 с.

 • Перепелиця Г.М. Природа конфліктів у посткомуністичному світі // Політична думка. – 2000. – № 1. - С. 89 –100.

 • Першин А.А. Типология политических конфликтов // IX Международная конференция “ЛОМОНОСОВ – 2002” (http://www.hist.msu.ru/Science/LMNS2002/28.htm).

 • Пойченко А. Конфлікти у громадянському суспільстві // Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи / Заг. ред. В. І. Луговий,В.М. Князєв. – К., Видавництво УАДУ. – 2001. – С. 166-181.

 • Пойченко А., Хворостяний О., Ребкало В. Конфлікт у політичному житті сучасної України: теорія i технологія розв’язання. – К.: УАДУ при Президенті України, 1997. –194 с.

 • Политическая конфликтология: Работы российских и зарубежных авторов: Хрестоматия / Под ред. д.п.н., проф. М.М. Лебедевой и д.и.н., проф. С.В. Устинкина. М.: Н. Новгород, 2002. – 312 с.

 • Розанов Л. Роберт Даль: политика и конфликты. // Конфликты и консенсус. –1992. – №3. – С. 131-139.

 • Филипович Л. Конфлікти етнічні і регіональні: нерозв’язний вузол // Вісник НАН України. – 2000. – № 9. – С. 6 - 18.

 

 

Тема 16. Україна в системі сучасних міжнародних політичних відносин.

 1. Світовий політичний процес: сутність та тенденції розвитку.

 2. Суперечності геополітичного вибору України і моделі світового порядку.

 3. Глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення.

 

Завдання для самостійної роботи:

а) питання для самоконтролю:

 1.     Що таке світовий політичний процес?

 2.     Дайте визначення та поясніть різницю між термінами «зовнішня політика» і «міжнародної політики».

 3.     Охарактеризуйте основні форми міжнародної політики.

 4.     Проаналізуйте базові принципи міжнародної політики.

 5.     Поясніть загальні цілі зовнішньополітичної діяльності різних держава.

 6.     Місце та рольУкраїни в світовому політичному процесі.

 

б) тексти для читання:

 1. Бжезінський З. Україна у геостратегічному контексті. – К., 2006. – С. 69-79, 89-94.

 2. Гриффтис Р.Т. Основания европейской интеграции // Полис. – 2002. –№ 4. – С. 135-145.

 3. Лапкин В.В., Пантин В.И. Россия и Украина: факторы социально-политической поляризации в сравнительной перспективе // Полис. – 2009. –№2. – С. 96-107.

 4. Лебедева М.М. Мировая политика: тенденции развития // Полис. – 2009. –№4. –С. 72-83.

 5. Тэтчер М. Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира // http://polbu.ru/thatcher_government/

 6. Україна в російськиї геополітичних концепціях //

 http://www.niurr.gov.ua/ukr/publishing/panorama3_4/kiryak_t.htm

 7.     Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах // http://yanko.lib.ru/books/politologiya/huntington-polit_poryadok-ru-a.htm#_Toc182821814

 8. Черник П. Україна в геополітичних концепціях Чехії та Словаччини ХХ ст. // http://vlp.com.ua/files/35_25.pdf

 

Список літератури:

 • Баран В., Бойко О., Верстюк В., Віднянський С., Греченко В. Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття / НАН України; Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса / Валерій А. Смолій (ред.), Юрій А. Левенець (ред.). – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 1028с.

 • Бжезінський З. Україна у геостратегічному контексті / А. Іщенко (пер.з англ.). – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія.", 2006. – 102с. – (Актуальні світові дискусії).

 • Геополитика: антология / сост. Н. Н. Ашенкампф, С. В. Погорельская. – М., 2006.

 • Дашутін Г.П. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – К.: Академ-Прес, 2006. – 304 с.

 • Кеннеди П. Вступая в XXI век. – М.: Весь мир, 1997. – 480 с.

 • Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция. Доклад Римского клуба Перевод с англ. Д. Саприн и др. – М.: «Прогресс – Панагея», 1991. – 339 с.

 • Классика геополитики, XIX век: Сб. / Сост. К. Королёв. – М.:000 «Издательство АСТ», 2003.– 619 с.

 • Классика геополитики, XX век: Сб./ Сост. К. Королёв. – М.:000 «Издательство АСТ», 2003. – 731 с.

 • Крапівін О.В., Тодоров І.Я. Євроатлантична інтеграція України: навч. посібник для студ. спец. "Історія", "Політологія", "Журналістика" та "Міжнародні відносини" / Донецький національний ун-т; Науково-інформаційний центр міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці. – Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2008. – 328c.

 • Кудряченко А.І. , Рудич Ф.М., Храмов В.О. Геополітика: Підруч. для студ. вищих навч. закладів.– К.: МАУП, 2004.– 293 с.

 • Мадісон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика: Навч. посібник для студентів гуманіт. спец. вищих навч. Закладів. – К.: Либідь, 2003. – 174 с.

 • Михальченко М.І. Україна як історична реальність: запасний гравець Європи.- Дрогобич; К.: Видавнича фірма «Відродження», 2004. – 487 с.

 • Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для студ. вузов. – М.: «ЮНИТИ», – 1999. – 359 с.

 • Никифоров А.Р., Мальгин А.В., Киселёв С.Н. Три проекции Крымской идеи: Сб. статей. – Симферополь: Крым. Архив, 1995. – 80 с.

 • Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39.

 • Сирота М.Д. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття. – Вид. 2-ге – К.: Університецьке вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. – 216с.

 • Тихонравов Ю.В. Геополитика: Учебное пособие. – М.: ЗАО Бизнес школа «Интел-Синтез», 1998. – 368 с.

 • Україна в міжнародних організаціях / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України; Товариство "Знання" України ; Науково- дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України / О.О. Макобрій (підгот.). – К.: Товариство "Знання" України, 2007. – 24с.

 • Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин=Ukraine in postbipolar system of international relations: Аналіт. доп. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. Кафедра міжнародних відносин та зовнішньоекономічної політики / В.А. Манжола (підгот.) – К., 2006. – 66с.

 

 • Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан, О.П. Дергачов та ін. – К.: МАУП, 2002. – 488с.

 • Україна: крок у XXI століття (соціально-політичний аналіз) / В.С.Крисаченко, М.Т.Степико, О.І. Мостяєв та ін. – К.: Луцьк, 2002. – 288 с.

 • Україна: стратегічні пріорітети. Аналітичні оцінки – 2004 / А.С. Гальчинський (ред.). – К.: НІСД, 2004.– 343 с.

 • Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства : історичні, соціокультурні та геополітичні чинники розвитку відносин між двома державами і народами / НАНУ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса; [ред. кол.: Левенець Ю.А., Дергачов О.П., Перевезій В.О. та ін.]. – Київ : Знання України, 2008. – 320с.

   Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 480 с.

 • Шаблій О. Україна у сучасних геополітичних концепціях // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. пр.: В 3х т. – К., Луцьк, 2000 – Т.1. – с. 68-72.

 

 

Тема 17. Вибори та виборчі системи.

 1. Поняття виборів та їх місце у формуванні та функціонуванні демократичної держави. Функції виборів.

 2. Типи виборчих систем.

 3. Технологія виборчої кампанії.

 4. Інформаційно-аналітичний супровід виборчої кампанії.

 

Завдання для самостійної роботи:

а) питання для самоконтролю:

 1. У чому полягають сутність, функції та етапи виборів?

 2. Проаналізуйте особливості виборів за різних політичних режимів.

 3. Які існують демократичні принципи виборчого права?

 4. Виокремить умови ефективності виборів.

 5. Охарактеризуйте різновиди та особливості мажоритарної та пропорційної виборчих систем.

 6. Якою є виборча система сучасної Україні?

 

б) тексти для читання:

 1. Балабан Р.В. Теорія Виборчої системи. – К.: Либідь, 2007. – 112 с.

 2. Бойко Н.С. Виборча система України: суспільно-політичний аспект // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2006-1/txts/POLITICHNI/06bnsusa.pdf

 3. Гоулд Ф. Стратегическое планирование изберательной кампании // Полис. – 1993. –№4. – С. 134-138.

 4. Закон України про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 року.// Відомості ВерховноїРади. – 2005. – № 38-39.

 5. Шульга М.А. Вибори і виборчі системи // Практикум з політології / За ред. Ф.М.Кирилюка. – К., 2003. – С. 576-578.

 

Список літератури:

 • Андрющенко Е.Г. Право говорить от имени народа (социология общественного мнения, выборов и власти) – СГУ, 2005. – 242 с.

 • Заключний звіт місії ОБСЄ / БДІПов зі спостереження за виборами. Вибори Президента України 31 жовтня, 21 листопада та 26 грудня 2004 р. // Вибори та демократія. – 2005. – № 2.

 • Закон України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ). – Відомості Верховної Ради України, 2005 р.

 • Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та деяких інших законодавчих актів України (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені). – Відомості Верховної Ради України, 2007 р.

 • Закон України про вибори президента України: Коментар/ за заг. ред. Кивалова С.В, Баймуратова М.А. – Одеса: Юрид. л-ра, 2004. – 484 с.

 • Коментар Закону України "Про вибори народних депутатів України" / за ред. М. І. Ставнійчук, М. І. Мельника. – К., 2002.

 • Кондорсе М. Про вибори. – Львів: Літопис, 2004. – 160 с.

 • Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування. - К.: МАУП, 2004. – 432 с.

 • Куліш А., Самолевська Н. Вибори, агітація, медіа: практичні поради керівникам виборчих штабів. – К., 2005. – 268 с.

 • Майданник О.О. Парламентський контроль в Україні. – К., 2004. – 320 с.

 • Малкін Є., Сучков Є. Основи виборчих технологій і партійного будівництва. – К.: Основні цінності, 2005. – 528 с.

 • Партии и выборы: Хрестоматия / РАН.ИНИОН. Центр социальных научно-нформационных исследований. Отдел полит. науки. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (университет) МИД РФ; Отв. ред. и сост. Н.В.Анохина, Е.Ю.Мелешкина. – М.: ИНИОН, 2004. – Ч. 1. – 160 с.

 • Прикладна політологія : підручник / за заг. ред. В. Ф. Цвиха, О. В. Батрименка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. –С.358-376.

 • Проблеми законодавчої політики / за заг. ред. Литвина В. – К.: Парл. вид-во, 2004. – 800 с.

 • Радченко О. Влада і вибори: інституційна взаємодія в демократичному суспільстві: Монографія. – Харків: Вид-во "Магістр", 2006. – 243 с.

 • Ярош О.Б. Записник виборця 2006. – Луцьк, 2006. – 168 с.

 

 

Тема 18. Політичний маркетинг та політичний менеджмент.

 1. Основні поняття, визначення, категорії та цілі політичного маркетингу. Види політичного маркетингу.

 2. Основні етапи та принципи сегментування політичного ринку. Інструментарій політитичного маркетингу.

 3. Поняття ”політичний менеджмент”та основні підходи до його визначення.

 4. Види політичного менеджменту та критерії їх виокремленння. Функції політичного менеджменту.

 5. Особливості політичного маркетингу та політичного менеджменту в сучасному українському суспільстві.

 

Завдання для самостійної роботи:

а) питання для самоконтролю:

 1.     Дайте визначення політичного маркетингу.

 2.     Опишіть зародження та розвиток політичного маркетингу в Україні.

 3.     Розгляньте політичні маркетингові комунікації в Україні та їхособливості.

 4.     Які  основні функції політичного менеджменту і яку серед цих функцій сьогодні прийнято вважати ключовою і чому?

 5.     Проаналізуйте співвідношення понять управління, менеджмент, адміністрування та поясніть, чому менеджменту відводиться роль опосередковуючої ланки між управлінням та адмініструванням.

 6.     Охарактеризуйте комунікативні аспекти політичного менеджменту і спробуйте проаналізувати їхні особливості з огляду на політичну практику сучасного українського суспільства.

 

б) тексти для читання:

 1. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент: Монографія. – К., 1996. – С. 36-47.

 2. Пал Л. Аналіз державної політики. – К., 1999. – С. 21-37, 150-172, 210-234, 339-358.

 3. Прикладна політологія: підручник / за заг. ред. В. Ф. Цвиха, О. В. Батрименка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – С. 508-524, 525-540.

 4. Процес творення державної політики як об'єкт наукових досліджень // http://www.nbuv.gov.ua/E-Journals/DUTP/2006-2/txts/POLITICHNI�6kvoond.pdf

 5. Тэйлор Ф. Принципы научного менеджмента. – М., 1991. – С. 9-30, 83-104.

 

Список літератури:

 • Антология организационной психологии / под ред. Б.М. Стоу, Вершина, 2005. –712 с.

 • Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг: Навч. посіб.: Заг курс. – М., 2001

 • Багиев Г.Л. Маркетинг.Учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / Г.Л. Багиев (общ.ред.). –М.: Экономика, 1999. –703 с.

 • Бебик, В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблик рилейшнз / В. М. Бебик. – К., 2005.

 • Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. – 349 с.

 • Веймер Д.Л., Ейден Р. Аналіз політики: концепції і практика. – К.: видавництво Соломиї Павличко “Основи”, 2000. – 654 с.

 • Войчак А.В. Маркетинг: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни – К., 1999 – 83 с.

 • Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: навч. посіб. – К., 1994.

 • Головатий М.Ф. Політичний менеджмент: навч. посіб. – К., 2005 – 264 с.

 • Голуб Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структура. – М., 1995.

 • Грейсон Д.К. О”Делл К. Американський менеджмент на пороге ХХІ века. – М., 2001.

 • Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. – Львів, 2001 – 624 с.

 • Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Питер, 1999 – 560 с.

 • Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке./ Н.М. Макарова (пер.с англ.и ред.). – М.; СПб.; К. : Издательский дом "Вильямс", 2003. – 270 с

 • Єванс Дж., Берман Б. Маркетинг. – М., 1990.

 • КотлерФ. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондес. – М.;СПб.; К., 2006.

 • Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 415 с.

 • Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. – СПб.: Наука, 1996 – 589 с.

 • Лис-Маригмент Дж. Политическая маркетинговая революция. – М., 2004.

 • Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. – Харків, 2002.

 • Мейтус В.Ю., Мейтус В.В. Политическая партия: менеджмент избирательной кампании. – К.: Ника-Центр, 2005. – 120с.

 • Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии. – М., 1999.

 • Мэлчоу Х. Новое политическое целевое планирование / Х. Мэлчоу ; пер. с англ. А. Булычев. – М., 2004.

 • О'Шоннеси Н. Феномен политического маркетинга. – М., 2003.

 • Пал Л. Аналіз державної політики. – К., 1999.

 • Полторак В.А. Политический маркетинг: учеб. пособие. – Д.: ДАУБП, 2001. – 96 с.

 • Попов А.В. Теория и организация американского менеджмента. – М., 1991.

 • Райс Ел. Маркетингові війни / Ел. Райс. – К., 2006.

 • Саймон Г. Менеджмент в организациях. – М., 1995.

 • Скаммел М. Феномен политического маркетинга: вклад М. Тетчер. – М.: Экономика, 1994 – 335 с.

 • Скибідський С.В. Маркетинг: Підручник. – Львів, 2000.

 • Стоун Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення рішень. – К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2000 – 304 с.

 • Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвип.: Політичний менеджмент / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили; Миколаївський центр політичних досліджень / М.І. Михальченко (голова ред.кол.). – К.: Український центр політичного менеджменту, 2008. – 363с.

 • Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвип.: Політичні технології / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили; Миколаївський центр політичних досліджень / М.І. Михальченко (голова ред.кол.). – К.: Український центр політичного менеджменту, 2008. – 151с.

 • Тейлор Ф. Менеджмент. – М., 1992.

 • Трауд Д. Маркетингове войны. – СПб., 2006.

 • Ханнеберг С., О'Шоннеси Н. Идея политического маркетинга. – М., 2002.

 • ЧерчилльГ. А. Маркетинговые исследования – СПб., 2003.

 • Штромайєр Г. Політика і мас-медіа / А. Орган (пер.з нім.). – К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2008. – 303c.

 • Шубін С. П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика: монографія– К., 2007.

 

Тема 19. Політична ідеологія.

 1. Класичні буржуазні ідейно-політичні доктрини.

 2. Основні ліві ідейно-політичні доктрини.

 3. Ідеологічна палітра сучасної України.

 

Завдання для самостійної роботи:

а) питання для самоконтролю:

 1.     Визначте місце і роль ідеології в суспільному житті.

 2.     Як слід розуміти поняття ”ідеологічний плюралізм”?

 3.     Чому в Україні відсутня державна ідеологія?

 4.     Проаналізуйте соціально-політичні передумови виникнення основних ідейно-політичних доктрин.

 5.     Які ідейно-політичні доктрини є найвпливовішими в сучасній Україні?

 6.     Проведіть порівняльний аналіз ідеологічних типів політичних партій.

 

б) тексти для читання:

 1. Бернштейн Э. Возможен ли научный социализм? –М., 1991. –С. 17-40.

 2. Валлерстайн И. После либерализма. // http://readall.ru/lib_page_readall_109169.html

 3.Манхейм К. Идеология и утопия / Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т.ІІ. Зарубежная политическая мысль в ХХ в. Нац. Обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; Рук. проекта Г. Ю. Семигин. –М.: Мысль, 1997.–С. 346-383.

 4.Мизес Л. фон  Либерализм в классической традиции. –М., 1995. –С. 25-45.

 5.Тольятти П. Лекции о фашизме. –М., 1974. –С. 6-191.

 

 

Список літератури:

 • Аваков А.В. Судьбы либерализма. – М.,2000.

 • Азаркин Н.М. Этатистский либерализм эпохи великих реформ // Право и политика. – 200. – № 9.

 • Айхлер. В. Етичний реалізм: Вибрані праці з питань соціал-демократичної теорії. – К.: Основні цінності, – 2001. – 192 с.

 • Бакунин М.А. Анархия и порядок // Сочинения. – М., 2000.

 • Берк Э. Размышления о революции во Франции. – М., 1993.

 • Валлерстайн И. После либерализма. –Перевод с анг., 2003. –256 с.

 • Возможности либерализма в осмыслении современного мира (обзор коллоквиума) // Полис. – 1994. – № 3.

 • Волков О.М. Політична ідеологія: ретроспективний аналіз та принципи функціонування в сучасній Україні. – К.: Стилос, 1999. – 168 с.

 • Галкин А.А. О фашизме – его сущности, корнях, признаках и формах // Полис.–1995. – № 2.

 • Галкин А.А., Рахшмит П.Ю. Консерватизм: понятие и типология (историографический обзор) // Полис. – 1995. – № 4.

 • Галкин А. Консерватизм как система ценностей: Взлеты и падения // МЭМО. – 2001. – № 2.

 • Голобуцький О., Кулик В. Консерватизм – ідеологія порядку, стабільності і добробуту. – К., 1995.

 • Григоров С.Г. Преодоление заданости (размышления о консерватизме) // Полит. Исследования. – 2000. – № 3.

 • Громыко А.А. Победы и поражения современной социал-демократии // Политические исследования. – 2000. – № 3.

 • Дегтярева М.И. Традиция: модель или перспектива? (Жозеф де Местр и Эдмунд Берк) // Полис. – 2003. – № 5. – С. 89-97.

 • Європейська соціал-демократія. Трансформація у прогресі / Рене Куперус (ред.). – К.: Основні цінності, 2001. – 508 с.

 • Капустин Б.Г. Три рассуждения о либерализме и либерализмах // Полис. – 1994. – № 3.

 • Кирилюк Ф. М. Філософія політичної ідеології. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.

 • Консерватизм: Антологія / Упорядники О. Проценко, В. Лісовий. – К., 1998.

 • Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития (материалы «круглого стола») // Полит. Исследования. 1995. – № 4.

 • Кравченко И.И. Либерализм: политика и идеология // Вопросы философии. – 2006. – № 1 – С. 3-14.

 • Кропоткин П. А. Записки революционера. – М., 1990.

 • Кропоткин П.А. Хлеб и воля: Современная наука и анархия. – М., 1990.

 • Лібералізм: Антологія / Упоряд. О.Прощенко, В.Лісовий. Людина і культура в умовах глобалізації // Збірник наукових статей. – К., 2003.

 • Липсет С.М. Третьего пути не существует (перспективы левых движений) // Полис. – 1991. – № 5-6.

 • Литвиненко О. Інформаційні впливи та пострадянське суспільство // Політична думка. – 2001 – № 1-2.

 • Макаренко В.П. Главные идеологии современности: Для студ. Гуманит. Вузов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 476 с.

 • Малатеста Э. Краткая система анархизма: В 10 беседах. – М.: Равенство, 1906. – 96 с.

 • Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму / Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2005. – 216 с.

 • Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії // Твори. Т. 4.

 • Маркс К. Критика Готської програми // Там само. Т. 19.

 • Масленников Н. Международная социал-демократия: Политика и ценности // Свободная мысль. – 1992. – № 1-2.

 • Матц У. Идеология как детерминанта политики в эпоху модернизма // Полис. – 1992. – № 1-2.

 • Медведчук В. Соціал-демократичні моделі суспільного розвитку: Передумови становлення в Україні // Політична думка. – 1999. – № 4.

 • Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. – М., 1997.

 • Милза П. Что такое фашизм? // Полис. – 1995. – № 2.

 • Мировая социал-демократия: теория, история и современность. – Изд-во "Собрание", 2006. – 584 с.

 • Мищенко М. Особенности восприятия идеологии приверженцами различных политических течений // Социология: Теория, методы, маркетинг. – 2000. – № 3.

 • Націоналізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – 872 с. – С. 29.

 • Нозик Роберт. Анархия, государство и утопия / Б. Пинскер (пер.с англ.). – М. : ИРИСЭН, 2008. – 423с. – (Серия "Политическая наука").

 • Павличко С.Д. Фемінізм В. Агеєва (упоряд. та передмов.). – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 322 с.

 • Пантин И.К. К логике теоретического становления современного социализма // Полит. Исследования. – 1996. – № 4.

 • Пахарев А. Політичні ідеології та багатопартійність в Україні: Знайомі незнайомці // Віче. – 2002. – № 10.

 • Програма принципів Соціал-демократичної партії Німеччини. Стокгольмська декларація Соціалістичного Інтернаціоналізму. – К., 1997.

 • Пронякин Д. И. Анархизм: исторические претензии и уроки истории. – Л., 1990.

 • Рахшмир П.Ю. Консерватизм и либерализм: метаморфозы консенсуса // Полис. – 2005. – № 5 – С. 60-79.

 • Ролз Дж. Політичний лібералізм / О. Мокровольський (пер.). – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2000. – 382 с.

 • Рябіка В. Сучасна європейська соціал-демократія: досвід і проблеми // Політичний менеджмент. – 2005. – № 5.

 • Соболь О.Н., Ермоленко А.Н. «Неоконсервативная революция»: лозунги и реальность. – К., 1990.

 • Современная социал-демократия: Словарь-справочник / Под общ. ред. А.А. Галкина. – М., 1990.

 • Современное общественное развитие: консервативное видение. – М., 1995.

 • Современный либерализм: Джон Ролз, Рональд Дворкин, Исайя Берлин, Уил Кимлика, Майкл Дж. Сендел, Джереми Уолдрон, Чарльз Тейлор / Л.Б. Макеева (пер.с англ.). – М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 248 с.

 • Слюсаревський М. Ідеологія: Взаємини з освітою і психологічною наукою // Віче. – 1999. – № 2.

 • Смирнов В. Н. Идеология и практика нацизма в годы Второй мировой войны: монография. – Х.: Майдан, 2009. – 240с.

 • Троцкий Л.Д. К истории русской революции. – М., 1990.

 • Френкин А.Л. Правовое политическое сознание // Вопросы философии. – 2000. – № 5.

 • Черныш А.М. Политические теории мира: история и современность: Курс лекций для вузов. – Одесса: Астропринт, 2005. – 300 с.

 • Чигирин Ю.Ю. Політична ідеологія: минуле, сучасне, майбутнє / Фонд політичних стратегій ім. Джона Кеннеді. – К.: ДП "Видавництво "Зовнішня торгівля", 2004. – 45с.

 • Шапиро И. Введение в типологию либерализма // Полис. –1994. – № 3.

 • Шумпетер Й.А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Пер. з англ. В. Ружицький, П. Таращук. – К: Основи, 1995. – 528 с.

 • Якушик В.М. Социал-реформизм в современном мире: идеология и политика. – К., 1990.

 • Ястржембовский С.В. Социал-демократия в современном мире. – М., 1991.

 

http://polit.univ.kiev.ua/dictionary_full.php?lang=en&id=60

 

 Создан 28 сен 2013