КАФЕДРА @ UA

 

Склянчук, Тетяна. ОСВІТНІЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ // Матеріали ІІІ-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: публічна політика та публічне управління» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2018.
 

ОСВІТНІЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Склянчук, Тетяна,

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ( Україна, Київ),

факультет політології та права,

студентка,

taniasulik6653@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

Маркетинг — це управлінська діяльність, що вивчає всі види діяльності, пов’язані із спрямуванням потоку товарів і послуг від виробника через систему реалізації (у визначених умовах) до кінцевого споживача. Маркетинг передбачає широке використання найвигідніших ринкових можливостей. Він залежить від виробництва і забезпечує випуск виробниками лише тих товарів, які можуть бути реалізовані.

Звідси випливає важливість маркетингу як процесу, що пов’язує виробника зі споживачем через торгівлю і забезпечує зворотні зв’язки між ними.

Основні принципи маркетингу.

1) досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутової діяльності відповідно до довгострокових цілей підприємства, тобто одержання прибутку від реалізації запланованої кількості й асортименту продукції;

2) орієнтація не лише на поточний, а й на довгостроковий результат діяльності підприємства, що надає особливого значення прогнозним дослідженням виробництва й ринку;

3) застосування у взаємозв’язку тактики та стратегії активного пристосування до вимог споживачів;

4) цілеспрямований вплив на попит споживачів з метою його належного формування;

5) комплексність, тобто здійснення різноманітних маркетингових дій як системи взаємозалежних заходів.

Ключові слова : маркетинг, глобалізація, міжнародне співробітництво, інформація, технології, співпраця, виробник, реалізація, реклама, ринок, попит, товар, споживач.

 

 

EDUCATIONAL MARKETING IN THE PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT SYSTEM

 

Sklianchuk, Tatiana,

National pedagogical university of the name of М.P. Drahomanov (Ukraine, Kyiv),

Faculty of Political Science and Law,

student

taniasulik6653@gmail.com

 

SUMMARU

Marketing –is a management activity that examines all activities related to the direction flow of goods and services from producer through the implementation (in certain circumstances) to the end user.  Marketing involves extensive use of the most profitable market opportunities.  It depends on the production and output of producers providing only those products that can be implemented.

Hence the importance of marketing as a process that binds the producer to the consumer through trade and provides feedback between them.

The basic principles of marketing are :

1) to achieve a final practical result of production and marketing activities in accordance with the long-term goals of the enterprise, that profit from the sale scheduled quantity and range of products; 

2) focus on not only current but also on long-term performance of a company that emphasizes the study of the forecast production and the market; 

3) use in conjunction tactics and strategy of active adaptation to the requirements of customers; 

4) meaningful impact on consumer demand for its proper formation; 

5) complexity, is the implementation of various marketing activities as a system of interdependent activities.

Keywords: marketing, globalization, international cooperation, information, technology, collaboration, manufacturer, sales, advertising, market demand, product consumer.

 

 

Ма́ркетинг — це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів. Маркетинг, як філософія, спрямовує розвиток підприємства, а інструменти маркетингу дозволяють це успішно реалізувати. Найбільший ефект досягається, якщо маркетинг працює як цілісна концепція та система управління компанією.

 

Виникнення маркетингу і виділення його у самостійну сферу діяльності і науку відбулося на рубежі XIX-XX ст. і стало наслідком формування ринкових відносин та посилення конкуренції.

 

Існують різні версії виникнення маркетингу. Так, наприклад, П. Друкер вважав, що маркетинг зародився в Японії. У 1690 р в Токіо оселився засновник в майбутньому знаменитого роду Міцуї, і відкрив перший універсальний магазин. У цьому магазині пан Міцуї проводив торговельну політику, яка випереджала свій час приблизно на 250 років. Вперше в історії торгівлі господар магазину орієнтувався на своїх покупців, закуповуючи тільки те, що було затребуване, надаючи систему гарантій за якість товару, постійно розширюючи його асортимент [1].

 

Результатом практичної реалізації теорії маркетингу стало створення на підприємствах спеціальних підрозділів, метою діяльності яких стало досягнення успіху на ринку за допомогою унікальних стратегій, налагодженої системи комунікації та розподілу, орієнтованих на задоволення потреб споживачів, а не на вирішення власних інтересів.

 

Термін "маркетинг", буквально, означає ринкову діяльність, з'явився в економічній літературі США на початку XX ст. За столітній період було розроблено безліч визначень маркетингу і цей процес не припиняється. З кожним роком з'являються все нові його визначення, однак загальноприйнятого трактування маркетингу до цих нір не існує.

 

На думку К. Л. Бове і У. Ф. Аренса, термін «маркетинг» є одним з найбільш невірно трактованих в бізнесі, так як одні фахівці розглядають це поняття дуже широко, наприклад, П. Друкер, який стверджує: „Все, що робиться у сфері бізнесу, все являє собою, або включається в поняття „маркетинг, а інші, надмірно звужують його, визначають маркетинг як аналіз і прогнозування ринкової ситуації в цілях орієнтації виробництва та забезпечення кращих економічних умов реалізації виробленої продукції [2].

За даними Американської асоціації маркетингу налічується більше 2000 визначень маркетингу, кожне з яких розглядає одну або декілька сторін маркетингу, або робить спробу його комплексної характеристики.

У 1985 р Асоціація визначила маркетинг як "процес планування і втілення задуму, ціноутворення, просування і реалізацію ідей, товарів і послуг за допомогою обміну, який задовольняє цілі окремих осіб і організацій" [3].

 

За визначенням професора Вищої школи менеджменту при Північно- Західному університеті США Ф. Котлера "маркетинг - це вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб за допомогою обміну" [4]. Він вважає, що маркетинг представляє собою соціальний та управлінський процес, за допомогою якого індивідууми і групи людей набувають те, чого потребують і хочуть отримати, обмінюючись з іншими створеними продуктами і цінностями.

 

У своїй книзі "Маркетинг XXI століття" Ф. Котлер дає більш деталізований визначення: "Маркетинг - це функція бізнесу, яка ідентифікує незадоволені потреби, визначає і вимірює їх величину, потенційну прибутковість, визначає, які цільові ринки організація може найкраще обслуговувати, вирішувати питання щодо товарів, послуг та програм, відповідні обраним ринкам і закликати кожного працівника організації думати про споживача та обслуговувати його "[5].

 

Відомі американські фахівці в області маркетингу Л. Бун і Д. Куртц трактують маркетинг, як "процес планування та реалізації концепції, ціноутворення, просування і дистрибуції ідей, товарів, послуг, організацій і подій, здійснюваний з метою сформувати і підтримати взаємини, які дозволили б задовольняти як індивідуальні, так і організаційні ідеї " [6].

 

Б. А. Соловйов вважає, що "маркетинг - це філософія і технологія сучасного бізнесу, спрямована на формування і утримання ринку для компанії шляхом використання ресурсів для створення цінностей споживачам (краще, ніж це роблять конкуренти) з метою отримання прибутку і підвищення акціонерної вартості компанії" [7]. Інші фахівці (Н. Д. Еріашвілі, Ю. А. Ципкин, В. В. Федосєєв та ін.) розглядають маркетинг як теорію сучасного бізнесу, тобто своєрідну філософію  ведення ділових операцій" [8].

 

Аналізуючи безліч визначень маркетингу, можна зробити висновок, що філософія маркетингу полягає в концентрації підприємницької діяльності навколо споживача, в безперервному процесі виявлення і задоволення його потреб.

 

Поняття "маркетинг" має два аспекти: теоретичний і практичний. Як галузь економічної науки маркетинг володіє предметом і методами.

 

Предмет маркетингу - теоретичне пізнання і розробка ринкових процесів. Що стосується методів маркетингу, то найбільшою мірою використовуються статистичні, економічні, психологічні та соціальні методи. Так, наприклад, при сегментації ринку широко застосовується кластерний і факторний методи аналізу. Для вивчення споживчих переваг і побудови профілю клієнта на основі анкетування використовуються дисперсійний аналіз, статистичні гіпотези тощо. Для розробки прогнозів ефективності використання інструментарію маркетингу, складаються економічні моделі динаміки цін, обсягів збуту, тривалості впливу рекламних кампаній на потенційних покупців і т.д.

 

Практичний аспект маркетингу виражається у використанні його як підприємницької концепції та самої практики ринкової діяльності. У цій якості маркетинг включає в себе:

• маркетингові дослідження (збір даних, їх аналіз, прогноз);

• сегментацію ринку за групами покупців з подібними характеристиками купівельної поведінки;

• позиціонування товару в обраному ринковому сегменті;

• розробку концепції маркетингу;

• реалізації концепції маркетингу;

• контроль за проведенням маркетингових заходів.

 

Особливу увагу слід приділити освітньому маркетингу в публічному управлінні. Ринок освітніх послуг у галузі вищої освіти є достатньо привабливим, що зумовлено значною його місткістю - попит переважає пропозицію. Освітній маркетинг виступає ефективним засобом подолання недоліків у вітчизняній освіті. Однак не знайшов свого відображення в економічних науках.

 

Цілісної  теорії  маркетингу  для  сфери  освіти  в  умовах  економіки,  що трансформується,  не  існує. Це  пояснюється стихійним розвитком окремих навчальних  закладів, низькою конкурентоспроможністю їх на  ринку  освітніх послуг, не реалізовується належним чином завдання державної політики щодо задоволення освітніх потреб громадян України.

 

В умовах  трансформаційного  періоду  економіки нагальною  постає проблема розробки теоретичних і методичних засад маркетингу освітніх послуг, що і обумовлює актуальність теми. Сучасний  маркетинг  освітніх  послуг – це концепція управління,  що визначає діяльність і цілі установи в сфері надання якісних освітніх послуг, задоволення потреб і збереження суспільства, сукупність різноманітних прийомів, методів та інструментів організації роботи.

 

Держава має активізувати випереджаючі темпи розвитку освіти. В той же час маркетинг є рушійним компонентом ринкової культури, науки і практики управління та взаємодії суб’єктів ринку, зокрема ринку сучасних освітніх послуг. На думку Оболенської Т. Є., головною причиною не володінням освітнім маркетингом виступає ігнорування нашої залежності від глобального суспільства та глобальної освіти.

 

Вітчизняна система освіти орієнтується на національні потреби і стандарти, які досконало невивчені. Вітчизняний освітній маркетинг є локальним за всіма характеристиками – від ціннісних орієнтирів до форм організації. Українське суспільство і вітчизняна система освіти є об’єктом маркетингового впливу суб’єктів глобальної освіти.

 

Одним з негативних наслідків такої ситуації можуть стати культурно - ціннісні конфлікти у вітчизняній освіті та суспільстві.  Світова  практика  показує,  що  ефективним  інструментом попередження цих конфліктів є формування повноцінної вітчизняної системи освітнього маркетингу, що узгоджує національні та глобальні тенденції розвитку освіти, передусім на рівні цінностей та цілепокладання освітньої діяльності [4].

 

ВИСНОВКИ

Маркетинг як управлінська діяльність припускає прийняття рішень на базі різноманітних економічних розрахунків, передбачає створення організаційних, економічних і юридичних умов для ефективного розвитку підприємства. Тому так важливо виробляти і приймати обґрунтовані рішення у всіх видах маркетингової діяльності (доцільність розробки, освоєння і випуск нової продукції, орієнтованої на конкретний ринок або споживача, у встановлених обсягах з урахуванням життєвого циклу продукції; доцільність самостійного проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок або закупівель патентів і ліцензій; джерела забезпечення сировиною, матеріалами, устаткуванням; основні напрямки кадрової політики; доцільність проведення комерційних операцій зі збуту продукції і т.д.). Маркетинг містить у собі визначення каналів і методів збуту з кожного конкретного виду товару і ринку; проведення розрахунків витрат на організацію збуту, на рекламу і транспортування виробів тощо.

 

Отже, що ж таке маркетинг? Якщо доповнити визначення Ф. Котлера, одержимо що маркетинг - це «вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб і потреб за допомогою обміну», що глибоко йде своїми коріннями в навколишню природу, що діалектично розвивається по двох нерозривно зв'язаним і спрямованим один до одного напрямкам: «людина — людина» і «людина — природа», рушійною силою якої є егоїстичний початок людини.

 

Розробляючи засади формування освітнього маркетингу слід врахувати, що міжнародним стандартом являється підпорядкованість  ринкових  цілей  цілям суспільства.  Ціннісні  основи  соціально  орієнтованого  маркетингу  в  освіті розробляються  не  на  принципах  вільної  конкуренції  та  правових  норм,  а  на принципах  відповідності  маркетингової  діяльності  інтересам держави,  суспільства  та окремих людей.

 

В Україні освітній маркетинг як механізм соціальної орієнтації ринкових процесів ще лише формується. Його основними рисами є локальний характер використання  маркетинговими  суб’єктами,  орієнтація  на  ринкові  вигоди  та низький рівень застосування в реформуванні освітньої сфери.

Маркетинг нерозривно пов'язаний з життям людини - з її минулим, сьогоденням і майбутнім. Тому від того, яким буде маркетинг, багато в чому буде залежати й те, яким буде майбутнє.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. URL: marketing.web-3.ru/definitions/history/

2. Drucker Р. The Practice of Management. - New York: Harper & Row, 1954.

3.  Бун Л., Курту Д. Сучасний маркетинг: підручник: пер. з англ. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, +2012A Board Approves New Definition // Marketing News. March, 1985.

4. Гірченко Т.Д. Маркетинг/ Т.Д.Гірченко, О.В.Дубовик. -К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 254 с.

5. Котлер Ф., Армстронг Г. Основи маркетингу. Професійне видання. - М .: Вільямс, 2012.

6. Котлер Ф. Маркетинг XXI століття. - СПб .: Нева, 2009.

7. Маркетинг / йод ред. д.е.н. Н. Д. Еріашвілі. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

8. Соловйов Б. А. Маркетинг: підручник. - М .: ИНФРА-М, 2014.

 

REFERENCES:

1. URL: marketing.web-3.ru/definitions/history/

2. Drucker R. The Practice of Management. - New York: Harper & Row, 1954.

3. Bun L., Kurt D. Modern marketing: textbook: per. from english M.: UNITI-DANA + 2012A Board Approves New Definition // Marketing News. March, 1985

4. Girchenko T.D. Marketing / T.D.Girchenko, O.V.Dubovik. - K .: Center for Educational Literature, 2007. -254 p.

5. Kotler F "Armstrong G. Marketing Fundamentals. Professional Edition. - M.: Williams, 2012.

6. Kotler F. Marketing XXI Century. - St. Petersburg: Neva, 2009.

7. Marketing / iodine ed. doctor of economics N. D. Eriashvili. - M .: UNITI-DANA, 2006.

 8. Soloviev B. A. Marketing: A textbook. - M .: INFRA-M, 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновлен 18 фев 2018. Создан 20 дек 2017