КАФЕДРА @ UA

 

Стеценко Артем. МОДЕЛЬ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КАЗАХСТАНІ // Матеріали ІІ-ї міжнародної студентської конференції «Політична праксеологія: менеджмент, комунікації, PR» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2017.
 

МОДЕЛЬ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КАЗАХСТАНІ 

 

Стеценко, Артем,

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (Україна, Київ), 

кафедра політології і публічного управління та адміністрування, 

студент, 

е-mail: stetsenkoartem5@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

У казахстанської політичній науці ведуться активні дослідження проблем розвитку місцевого самоврядування, загальних основ децентралізації системи управління, розмежування повноважень центральних республіканських і місцевих виконавчих державних служб. Цим питанням присвячені як дисертаційні роботи, так і окремі наукові статті. Більшість авторів приходить до висновку, що необхідно акцентувати увагу на факторі самоорганізації територій, який виступає реальним умовою подальшої ефективної реалізації адміністративної реформи в Казахстані.

Ключові слова: політичний менеджмент, парламент, законодавчі ініціативи, місцеве самоврядування, децентралізація, державні служби, реформи, конституційні реформи, партії, виконавча влада, держава.

 

 

MODEL OF THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN KAZAKHSTAN

 

Stetsenko, Artem,

National Pedagogical University named

after. M.P. Dragomanov

(Ukraine, Kyiv),

Department of Political Science and Public Administration,

student, 

e-mail: stetsenkoartem5@gmail.com

 

SUMMARY

In Kazakhstan, political science is actively researching the problems of development of local self-government, the general framework decentralization of the management system, the division of powers of central republican and local executive government services. These questions are devoted to dissertations, as well as to separate scientific articles. Most authors conclude that it is necessary to focus on the factor of self-organization of territories, which is a real condition for the further effective implementation of administrative reform in Kazakhstan.

Key words: political management, parliament, legislative initiatives, local self-government, decentralization, public services, reforms, constitutional reforms, parties, executive power, the state.

 

 

У Казахстані назріла необхідність створення принципово нових конституційних засад, здатних забезпечити успіх розпочатим ліберальним реформам, створити новий баланс суспільних і державних інтересів, сформувати нову систему стримувань і противаг в державному устрої на новому етапі розвитку нашої держави. Саме конституційна реформа в сьогоднішніх швидко мінливих умовах здатна зберегти стабільність основного закону країни.

 

Протягом всієї сучасної політичної історії Казахстану найбільш активним джерелом ініціювання тих чи інших модернізаційних проектів завжди залишався глава держави - Президент Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєв. Глава держави вперше озвучив ідею про те, що Основний закон країни вимагає свого розвитку, ще на VII з'їзді партії «Отан».

 

Внесений Президентом на розгляд Парламенту законопроект про зміну і внесення доповнень до Конституції РК став черговим модернізаційних проривом, який тягне за собою кардинальні зміни все політичної системи.

 

На сьогоднішній день активно розвивається політична система Казахстану вимагає уважного вивчення ролі і місця політичних партій в державному устрої. Особливо питання про способи і методи управління політичним процесом актуалізується в світлі електоральної кампанії з виборів 18 серпня 2007 року в Мажиліс Парламенту РК і в масліхатів РК. 

 

Багато в чому, злободенність даного питання базується на тому факті, що експертне співтовариство, громадянське суспільство чітко усвідомлюють, що казахстанські політичні партії не є реальними суб'єктами політичної боротьби на рівні регіонів, процес партогенез спостерігається лише на рівні міст Астани і Алмати. Як відомо, політичний менеджмент є тією сферою, в якій можливо за допомогою індикативних методів стимулювати розвиток продуктивних методів партійного будівництва,

 

Міцний фундамент реальної участі політичних партій у діяльності вищого законодавчого органу країни характерний для всіх демократичних держав. Нова сильна конституційна база функціонування політичних партій дозволить значно підвищити рівень конкуренції великих партійних концепцій і програм, політичної культури, яка буде привнесена в роботу парламенту. 

 

Крім того, виключення з Конституції норми про те, що депутат Парламенту не пов'язаний будь-яким імперативним мандатом, дозволить досягти внутрішньопартійної згуртованості депутатів, жорсткого відстоювання депутатами єдиних узгоджених позицій партії і фракції в Парламенті при прийнятті найважливіших державних політичних рішень. Також визначено, що в разі виходу депутата Мажилісу з партії, за списками якої він обраний, депутат втрачає свій мандат.

 

Підвищення відповідальності політичних партій перед суспільством стало можливим завдяки тому, що передвиборні обіцянки знайдуть під собою конституційно закріплену основу для повномасштабного виконання. Уряд у своїй діяльності має буде орієнтуватися на реалізацію, насамперед, програми партії, яка перемогла на виборах. 

 

Крім названих чинників слід вказати і на підвищення якості прийнятих рішень, чому сприяє часткова переорієнтація відповідальності на політичні партії. Безперечно, передача права на політичне ініціювання партіям призведе до відповідного зростання сукупної відповідальності за проведені рішення. Ініціативи, рішення, висунуті партіями, будуть ставити політичні перспективи партій в пряму залежність від успішності їх втілення. У підсумку, можливо посилення змістовної складової партійних ініціатив, оскільки партії не ризикнуть пропонувати суспільству порожні обіцянки.

 

В цілому, слід зазначити, що внесені законодавчі ініціативи містять весь необхідний спектр механізмів для здійснення повноцінної реформи політичної системи, спрямованої на те, щоб зберегти політичну стабільність в країні. Практика останніх років свідчить, що в республіці були проведені важливі системні перетворення, які закріпили в країні базові основи ліберальної політичної системи. Таких якісних змін в політичній системі за такий короткий час Казахстан ще не знав у своїй історії. Безумовно, в одній статті неможливо обговорити всі аспекти такої системної ініціативи, як пропозиції по внесенню змін і доповнень до Конституції, внесені Президентом Республіки Казахстан  Н.А. Назарбаєвим.

 

Таким чином, істотно зросла роль політичних партій виражається на сьогоднішній день не скільки в механізмі і принципі здійснення виборчого процесу, а скільки в реалізації принципу правлячої партії. Еволюція казахстанської політичної системи дозволила партіям пройти певний шлях становлення і розвитку, логічним етапом якого стало впровадження цього поняття. Ефективність діяльності правлячої партії в першу чергу залежить від рівня розвитку менеджменту партійного будівництва.

 

Політична партія, що набрала більшість місць в Парламенті і формує Уряд, можна посилатись як правлячою партією. Однак, механізм функціонування правлячої партії не обмежується лише цими умовами. Одним з політичних інститутів реалізації політики правлячої партії є парламентські фракції. У розвинених парламентських системах країн світу теорія представницької демократії реалізується за допомогою депутатської діяльності у фракціях. На думку Р.Ж. Мукашева, «створення депутатських фракцій у Парламенті, так само як і ідея вираження громадської думки - об'єктивне і невідворотне продовження процесу еволюції казахстанської політичної системи». Примітно, що учасники науково-практичної конференції, присвяченої питанням розвитку парламентаризму в Казахстані [1].

 

У свою чергу, саме партійний менеджмент визначає індивідуально депутатів із загального партійного списку, висунутого на вибори; здійснює стратегічне управління як всередині партії, так і безпосередньо в Парламенті; здійснює фактичний контроль за виконанням партійної програми на рівні держави, і, в кінцевому підсумку, ядром діяльності партійного менеджменту виступає парламентська фракція партії. Очевидно, що суть діяльності депутатської фракції в Парламенті гранично ясна і зводиться до вираження інтересів політичної партії, за якою стоять рядові виборці. 

 

Складність казахстанської практики партійного менеджменту полягає в незавершеності оформлення партійного поля, на якому поки не розподілені основні сфери впливу в електоральному і парламентському процесі. Перелік чинних партій, на жаль, поки не відображає повною мірою політичної кон'юнктури, а партійні політичні платформи не відповідають всьому спектру суспільних запитів і очікувань. Крім того, не розділені ніші на політичному ринку, які дозволили б чітко орієнтуватися і самим партіям, і виборцям [ 2 ].   

 

Значним питанням в здійснення партійного менеджменту залишається питання фінансування їх діяльності, їх виборчих кампаній. Вірніше, про критерії прозорості їх фінансового забезпечення. Як відомо, традиційними   джерелами фінансування виступають наступні:

- кошти, що належать кандидату;

- фінанси з партійної каси;

- фонд пожертвувань від виборців;

- фінансова підтримка великих фінансово-промислових груп (ФПГ).

 

В умовах Казахстану найбільш поширеним варіантом виступає спонсорська підтримка ФПГ, які і виступають головним джерелом фінансування. При цьому фактично повністю відсутня приклади пожертвувань для виборчої кампанії від фізичних осіб (мова йде про дрібних внески виборців).

 

Фінансове забезпечення здійснюється, як правило, з партійних кас, рідше з бюджету партії. Традиційно партії звертаються до пошуку платоспроможних спонсорів, в тому числі і для місцевих електоральних кампаній. Головним «платіжним засобом» може виступати можливість для спонсорів   бути включеним в партійні виборчі списки.

 

Вкрай рідкісним є варіант самофінансування. Такий варіант можливий у разі проведення виборів районного або місцевого рівня. Необхідність стабільності і громадської взаємодії особливо актуальна в 66 прикордонних областях республіки. Наприклад, географічне положення, етнічний склад (96 національностей) Північно-Казахстанської області висувають на перший план проблему збереження стабільності в регіоні, що став завданням державної ваги [3, с. 20].

 

Сформовані взаємовигідні відносини співпраці між прикордонними областями Казахстану і Російської Федерації (Курганська, Тюменська, Омська області) дозволили обласній владі укласти Угоду про співробітництво й одержати з цього максимально можливі економічні переваги - вигідні митні умови для підприємств обласного значення, інші преференції. Акцентуючи увагу на економічних досягненнях області, її адміністрація звела до мінімуму рівень суспільно-політичної конфліктогенності в цьому регіоні. Створення нової системи влади в області відбувалося в умовах становлення регіональних структур казахстанської багатопартійності.

 

Державний політичний менеджмент реалізується в області системно. З метою стійкого розвитку регіону, закладення основи самостійної регіональної кредитної політики, збереження й використання мобілізованих коштів населення та юридичних осіб у вигляді внесків і депозитів, підтримки кредитування пріоритетних для області галузей, можливості встановлення реальної ціни кредитних ресурсів розроблено програму створення й розвитку банківських організацій та мережі небанківських структур.

 

Регіональний політичний менеджмент, крім означених економічних, партійних та адміністративних аспектів, має приділяти найпершу увагу розвитку громадянського суспільства. Цей напрям реалізується за допомогою сприяння відродженню і зміцненню одвічних духовних і культурних цінностей народів, що проживають у регіоні.

 

Так, у Північно- Казахстанській області мусульмани, православні, християни різних напрямів, юдеї повністю користуються конституційним правом на свободу совісті і свободу віросповідання. З 1994 по 2006 рік в обласному центрі - Петропавловську - побудовано мусульманську мечеть, православний храм, католицьку церкву, діють медресе, недільні школи.

 

Це свідчить про принципову позицію адміністрації області щодо збереження й підтримки міжконфесійного миру та релігійної толерантності. Міжконфесійні відносини в Північному Казахстані можна охарактеризувати як мирні й віротерпимі. Підсумки останніх виборів і загальний аналіз сформованої в Північно- Казахстанській області партійно-політичної системи підтверджують тезу, що сучасні казахстанські партії мають явні риси вже не ідеологічних, а постмодернових політичних утворень [4].

 

Ця партійна модель має такі риси: при скороченні числа активних членів партії трансформуються у своєрідні „виборчі машини” для просування політичних лідерів; головними суб’єктами політичного процесу стають не стільки особистості, скільки їх іміджі та партійні бренди; соціально-класове представництво підмінюється інтересами виборчих округів і регіонів. Актуальним аспектом для казахстанських партій стає стимулювання та вдосконалення політичних комунікацій. Як відомо, в політичній науці визначаються три рівні політичної комунікації: через ЗМІ, засоби пропаганди 69 і політичної реклами, через політичні організації, партії, рухи, групи тиску, через неформальні канали особистісного спілкування. В сучасному Казахстані над розвитком політичних інститутів і соціальних мереж явно переважають мас-медіа та різні форми політичної реклами.

 

Досить актуальною проблемою у Казахстані є політичний менеджмент в управлінні областю. В казахстанській практиці методи політичного менеджменту в діяльності місцевого самоврядування практично не проявляються. Досягнутий сучасним суспільством рівень розвитку державної системи приніс розуміння того, що справді демократична держава може вирішувати свої основні завдання тільки при наявності розвиненої системи самоврядування. „Саме на місцевому рівні започатковуються всі суспільно- політичні процеси. Тут проявляються в безпосередній формі реальні і мнимі суперечності між соціальними групами, їх симпатії та антипатії, з’ясовується ставлення народу до влади, формується громадська думка - важливий суб’єкт суспільно-політичного процесу” [5].

 

Нині в Казахстані здійснюється активна політика у сфері політико- правового забезпечення системи місцевого самоврядування. Однак, як і раніше, існують певні труднощі в розумінні ролі маслихатів у цій системі. З одного боку, маслихати - це представницькі органи, а з іншого боку - органи місцевого державного управління. Маслихати як представницькі органи на рівні району, міста можуть бути визнані органами місцевого самоврядування. Закон визначає маслихати як органи державного управління, однак у них немає ні об’єктів управління, ні управлінців [6]. Саме місцеве самоврядування регулює й багато в чому визначає поведінку населення у прийнятті рішень і дій, і, найголовніше, створює середовище для співпраці в локальних ринках з урахуванням наявних ресурсів і факторів, у числі яких виділяються конкретні інтереси домашніх господарств конкретного регіонального утворення [7].

 

Маслихати, будучи органом публічної влади, організують і забезпечують місцеве самоврядування. Що стосується фінансового питання вирішення питань місцевого рівня, то вони мають забезпечуватися не лише за рахунок бюджетних коштів, але й за рахунок організації коштів населення як специфічних активів, спрямованих на формування й використання колективних благ і розвиток домашніх господарств. Гроші з бюджету спрямовуються на стимулювання домашніх господарств, у тому числі й на вирішення таких завдань, як створення робочих місць, інфраструктури малого бізнесу, забезпечення захищеності населення села, району чи області, сприяння економічному зростанню локального ринку в інтересах населення [8].

 

Очевидно, що сутність органів місцевого самоврядування як організації полягає не в реалізації власних інтересів і не спрямовується на досягнення цілей державних програм, а в розвитку домашніх господарств поселень і створення сприятливих умов життя в середовищі перебування, а також у забезпеченні кількості і якості товарів і послуг.

 

Висновки

Будь-яка система місцевого самоврядування може стати ефективною лише за умови формування чіткої структури її органів, у якій буде розмежована функціональна сфера: 1) поділ політичного й господарського управління при дотриманні єдиних стратегії та ідеології, що передбачають вирішення конкретних політичних і господарських завдань у відповідних межах; 2) дотримання стратегічної й ідеологічної інтеграції шляхом створення спеціального органу, що виконує функції арбітру між підсистемами управління місцевим регіональним утворенням.

 

Важливо, що контрактний менеджмент у цьому випадку повинен бути націлений на захист від чисто політичного фактора, від споживчих негараздів, від бюрократизованої державної системи тощо. Переваги контрактного менеджера полягають в тому, що він не орієнтується на дотримання якоїсь політичної позиції, не націлений на коментування та лобіювання законів, впливу на державний бюджетний процес. Його функціональні обов’язки мають визначатися, в першу чергу, інтересами споживачів управлінських послуг - місцевого населення. Його діяльність полягає в насиченні бюджету споживчим змістом, цінностями, в тому числі й за рахунок використання можливостей конкретних організацій, що перебувають під управлінням менеджера.

 

Закріплена політична й економічна незалежність менеджера дає можливість впливати при необхідності на політичних посадових осіб, що приймають важливі для регіону рішення. Водночас необхідно створити сприятливі умови для реальної взаємодії контрактного менеджера та різних політичних інститутів для недопущення неузгоджених зовнішніх контактів і самостійних негласних дій у секторах економіки.

 

Не слід забувати, що контрактні менеджери, будучи самостійними й повноправними суб’єктами управління, одночасно виступають суб’єктом єдиної мережі публічного управління, що має на увазі й певні законні обмеження. Інакше кажучи, будучи найманим суб’єктом управління, що не входить до політичної системи, менеджери мають визнавати прийняту в державі політичну стратегію розвитку. Механізм захисту від бюрократії ґрунтується на принципі зниження впливу адміністративних ієрархій і односторонніх адміністративних рішень.

 

Ефективний менеджмент не може сприяти розвитку галузей, які не приносять вигоди, що фактично виключає нецільове використання бюджетних коштів. Крім того, менеджер створює управлінську команду за принципом професіоналізму, а не за принципом лояльності до політичної влади. Однак не слід забувати, що, з метою недопущення втрати державного контролю над місцевим управлінням, необхідно виробити обмежувальні процедури.

 

Впровадження в місцеве управління контрактного менеджменту передбачає створення вивіреної політичної стратегії на рівні держави, що дозволить зберегти підконтрольність місцевого управління державі й створить умови для дотримання єдності системи управління при розмаїтості цілей і переваг всіх суб’єктів, що беруть у ньому участь.

 

Адміністративна реформа в Казахстані має також передбачити кардинальний перегляд стратегії управління територіальними утвореннями, в основі якого повинне бути запровадження контрактного менеджменту, відмова від звичних методів управління та застарілих інституціональних структур, перегляд стимулів і обмежень.

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Мукашев Р.Ж. Політичні фракції, їх місце і роль у розвитку парламентаризму // Парламент в незалежному Казахстані: стан і проблеми: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Астана: Атамұра, 2002. - С.99-113.

2. Цуладзе А.М. Політичні маніпуляції, або підкорення натовпу. - М .: Книжковий дім «Університет», 1999. - С. 144.

3. Північно-Казахстанськаобласть. Енциклопедія. - Алмати: Арись, 2004. - 672 с. - С. 20.
4. Пшізова С.Н. Демократія і політичний ринок у порівняльній перспективі // Поліс. - 2000. - № 2. - С. 18-23. 
5. Омаров Н.С. Становлення системи місцевого самоврядування Республіки Казахстан (політологічний аналіз): Автореф. дис. на соіск. уч. степ. канд. політ. наук. - Алмати, 2006. - С. 4. 
6. Закон «Про місцеве державному управлінні в Республіці Казахстан» від 23 січня 2001 р // Казахстанська правда. - 2001. - 25 січня. 
7. Основи Європейської хартії місцевого самоврядування: Методичний посібник для вищих навчальних закладів / За ред. В.А. Чернікова. - М .: Вища школа, 2002. - С. 24.
8. Ковешников Е.М. Держава і місцеве самоврядування в Росії: теоретико-правовіос¬нови взаємодії. - М .: Інститут управління, 2002. - С. 54. 
 

 

REFERENCES

 

 

1. Mukashev, R.Zh. (2002). Political factions, their place and role in the development of parliamentarism / Parliament in independent Kazakhstan: the state and problems: Materials of the international scientific and practical conference. Astana: Atamur, P. 99-113.

2. Tsuladze, A.M. (1999). Political manipulation, or subjugation of the crowd. M.: Book House "University", P. 144.

3. North Kazakhstan oblast. Encyclopedia. Almaty: Aris, 2004. - 672 p./ P. 20.

4. Pshizova, S.N. (2000). Democracy and the political market in a comparative perspective. Polis. No. 2, P. 18-23.

5. Omarov, N.S. (2006), Formation of the system of local self-government of the Republic of Kazakhstan (political analysis): Author's abstract. dis on the sidebar. Student steppe. Cand. flight. sciences - Almaty, P. 4.

6. The Law "On Local Government Administration in the Republic of Kazakhstan" dated January 23, 2001 / The Kazakhstani Truth. - 2001 - 25 January.

7. Fundamentals of the European Charter of Local Self-Government: Methodological Manual for Higher Educational Institutions / Ed. VA Chernikov (2002). M.: High school, P. 24.

8. Kovezhnikov, E.M. (2002). State and local government in: the theoretical and legal principles of interaction. - M.: Institute of Management.Обновлен 13 фев 2018. Создан 20 дек 2017