КАФЕДРА @ UA

 

Грошовий, Антон. МОДЕЛЬ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Матеріали ІІ-ї міжнародної студентської конференції «Політична праксеологія: менеджмент, комунікації, PR» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2017.
 

МОДЕЛЬ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

 

Грошовий, Антон, 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (Україна, Київ),

кафедра політології і публічного управління та адміністрування,

студент,

Antongroshevoy@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

В даній статті модель політичного менеджменту Великої Британії розглянута як впорядкована, складна, багатогранна система державних і недержавних стосунків соціальних (суспільних та політичних) інститутів, що виконують певні політичні функції.  В ній  відображені різноманітні інтереси соціальних груп, які безпосередньо або через свої організації і рухи справляють вплив на державну владу.

Ключові слова: політика, менеджмент, модель, держава.

 

 

MODEL OF POLITICAL MANAGEMENT OF GREAT BRITAIN

 

Hroshovyi, Anton,

National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov (Ukraine, Kyiv),

Department of Political Science and Public Administration,

student,

Antongroshevoy@gmail.com

 

SUMMARY

In this article, the model of British political management is considered as well-ordered, complex, universal system of state and non-state relations of social (public and political) institutions that perform certain political functions. It reflects the diverse interests of social groups that directly or through their organizations and movements influence the state power.

Key words:  politics, management, model, government.

 

 

Актуальність проблеми дослідження: оскільки Британія займає значні економічні й політичні позиції у світі, необхідно проаналізувати модель її політичного менеджменту й зрозуміти як дана держава функціонує на різних рівнях. 

Об'єкт дослідження:  структура політичного менеджменту у Великій Британії.

Предмет дослідження: сучасний стан політичного менеджменту в Великій Британії та тенденції його розвитку.

Мета дослідження: виявити особливості політичного менеджменту в Британії.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

- дати загальну характеристику політичного менеджменту у Британії;

- розглянути принципи політичного менеджменту;

- показати і розглянути основні напрямки реалізації політичного менеджменту.

 

Форма державного устрою Великобританії – конституційна монархія. Монархія є найдавнішою з усіх нині існуючих форм державного правління, причому у Великобританії наступність королівської влади була порушена усього лише один раз за десять століть існування держави [1].

Систему вищих державних органів важко порівнювати з вищими органами інших держав. В сучасному світі панує теорія Монтеск’є про розподіл влад, котрий, як не дивно не зовсім характерний для Великобританії. Три види повноважень звичайно ж існують і мають свої особливості, але не можна стверджувати, що та чи інша конкретна функція відноситься до виключної компетенції конкретного державного інституту чи органу.

 

Монарх у Великобританії є головною особою держави. Юридично монарх керує виконавчою владою, є верховним головнокомандуючим Британською армією[1]. Але фактично, у результаті змін, що відбувалися протягом багатьох століть, монархи втратили абсолютну владу. Корольова править державою за згодою кабінету міністрів, тобто «царює, не править».

 

Органом законодавчої влади є двопалатний парламент, що складається з Верхньої палати – палати Лордів і Нижньої палати – палати Громад [1]. Засідання проходять у будинку Парламенту, що є однієї з визначних пам'яток Лондона. 650 членів Палати Громад обираються громадянами Великобританії один раз у п'ять років, у той час як членство в Палаті Лордів передається в спадщину в родинах потомствених дворян.

Таким чином, королева представляє державу на міжнародній арені і є символом влади. Виконавча влада належить кабінетові міністрів, формованому парламентською більшістю [1].

 

Державна служба Великобританії

Сучасний вигляд інституту державної служби в Великобританії багато в чому визначили великі адміністративні реформи 1970-1980-х рр. Для їх підготовки був створений Комітет з реформи цивільної служби (Комітет Фултона), що представив уряду доповідь, в якому запропонував принципово новий різновид організації цивільної служби - менеджеральний. Ідея полягала в тому, щоб перейняти раціональні і ефективні методи керівництва, використовувані в бізнесі. В основу реорганізації цивільної служби покладено американський різновид організації адміністративно-державного управління [2].

 

Проведення реформи почалося січні 1971 Першим етапом стала скасування системи класів. Були утворені три основні групи чиновників.

  • Перша група старших політичних і адміністративних керівників включає чиновників адміністративного класу в ранзі помічника заступника, заступника постійного секретаря, постійного секретаря. Входять до цієї групи ступені утворюють вершину керівного складу цивільної служби. Ці чиновники несуть особисту відповідальність безпосередньо перед міністром за керівництво в своїй сфері адміністративно-державного управління [3].
  • Друга - адміністративна - включає два ступені: учень адміністратора і старший виконавець. У компетенції адміністративної групи знаходиться велике коло питань - від координації діяльності державного апарату управління та керівництва роботою міністерств до виконання звичайних канцелярських обов'язків [3].
  • Третя група об'єднує професійних науковців і технічних фахівців. У неї входять вчені, архітектори, інженери, зайняті проблемами освіти і професійної підготовки чиновників. Створена також допоміжна група технічних працівників (креслярі, діловоди, що виконують просту виконавську роботу) [3].

Менеджеральний різновид організації державної служби припускає залучення адміністративного апарату в процес вироблення і прийняття політичних рішень, що стосуються як довгострокової, так і поточної політики міністерств.

 

Відповідно до рекомендацій Комітету Фултона організаційна структура міністерств перебудована таким чином, щоб наблизити їх до вирішення політичних завдань. У міністерствах з'явилися відділи з планування політики. Їх завдання - стежити за тим, щоб поточні політичні рішення приймалися з урахуванням довгострокових перспектив. З'явилася посада старшого радника міністерства з питань політики. Він призначається міністром з числа осіб, які не належать до цивільних службовців (так званих аутсайдерів). Міністру надано також право наймати на тимчасовій основі таке число експертів, яке він визнає за необхідне.

 

Різновид, запропонований Комітетом Фултона, близький до того, який існує у Франції і США, де міністр приводить із собою політичних радників, що утворюють його кабінет. Члени кабінету йдуть у відставку разом з міністром.

 

Поряд з цим продовжує існувати концепція нейтральності цивільної служби. Відомий англійський політолог Д. Гарнер сформулював цю концепцію так: "Цивільні службовці зобов'язані зберігати вірність уряду, що стоїть при владі, і сумлінно служити урядам, які дотримуються різних політичних переконань".

 

Основна вимога до цивільних службовців, - лояльність. Членство в "лівих" партій розглядається як порушення цієї вимоги. Вважається, що цивільні службовці "зобов'язані зберігати стриманість у політичних питаннях". Службовці нижчих ступенів повинні отримувати спеціальні дозволи на участь у політичній діяльності.

 

Набір на кадрову цивільну службу входить в компетенцію Комісії в справах цивільної служби. Головна умова вступу - письмовий іспит загального типу, який заснований на програмах провідних університетів - Оксфордського і Кембриджського. Саме ці університети поставляють більшу частину кандидатів на керівні пости.

 

При наборі в адміністративний клас (друга група чиновників) приймаються заяви від випускників університетів (віковий ценз - 20-28 років), при наборі в третю групу формально освітнього цензу не існує, але розраховувати на успіх можуть лише ті, хто отримав освіту, що відповідає програмі іспиту [3].

 

Іспит в адміністративний клас включає три ступені: письмові доповіді із загальних предметів, тести та інтерв'ю (в Управлінні з відбору цивільних службовців і Управлінні по остаточному відбору цивільних службовців).

 

Перепідготовку цивільні службовці проходять в коледжі, заснованому в 1970 р, який працює під загальним керівництвом Міністерства цивільної служби і будує свою роботу, виходячи з завдання посилення спеціалізації в діяльності адміністративного управління. У коледжі навчаються службовці міністерств, а також інші посадові особи, які працюють у державному секторі [3].

 

Просування по службі здійснюється в основних групах чиновників по-різному. Призначення адміністративних і політичних керівників проводиться Міністерством в справах цивільної служби. При ньому діє спеціальний відбірковий комітет з призначенням керівного складу цивільної служби. Комітет має конфіденційний список усього штату вищих адміністраторів, складений за допомогою ЕОМ, куди входять дані про освіту, професію, стаж і т.п. При Комітеті є спеціальна група, яка займається розглядом питання про просування вищих адміністраторів.

 

Для інших чиновників існує практика щорічних звітів на рівні окремих міністерств. Кожен звіт становить чиновник, що стоїть на 1-2 ступені вище тих, щодо яких звіт проводиться. Звіти здаються в раду по просуванню міністерства. Його члени призначаються міністром, який приймає остаточне рішення про підвищення по службі висунутих чиновників.

 

Англійська система просування по службі відрізняється жорсткістю на всіх рівнях. Можливості переходу з одного міністерства в інше і з однієї групи в іншу вкрай обмежені. Традиційно більше значення надається старшинству чиновників у міністерській ієрархії, а не їх професійним заслугам.

 

Вся система найму, навчання і просування по службі організована таким чином, щоб створити тип професійного управлінця, адміністратора широкого профілю. Відомий англійський політолог Д. Стіл вважає, що у Великій Британії "фахівці" мало підходять для адміністративної роботи. Такий висновок він робить із загального підходу до державного управління як процесу погодженого прийняття рішень між "спеціальними інтересами", представленими в експертних оцінках окремих міністерств, і "зовнішніми інтересами", вираженими в аргументації груп тиску.

 

Процвітаючий адміністратор повинен бути нейтральним до конкретної проблеми, але завдяки знанням і досвіду роботи зобов'язаний знаходити баланс між різними інтересами. Політичні керівники міністерств особливо цінують подібних професійних управлінців ("дженералістів" за британською термінологією). Відомо, що лише незначна кількість міністрів є фахівцями з управління в своїй сфері діяльності, тому їм потрібні консультанти - посадові особи, які можуть трансформувати думки експертів у пропозиції і проекти, зрозумілі міністру.

 

Іншим важливим аргументом на користь "дженералістів" в державному апараті є теза про те, що активне використання адміністраторів широкого профілю спрощує завдання загальної координації управління. Крім того, "фахівці" не здатні аналізувати виникаючі проблеми в широкому контексті загальних управлінських завдань.

 

Разом з тим в останні роки стає все більше прихильників посилення ролі "фахівців" в адміністративному управлінні, що орієнтуються на американський різновид організації державної служби. Вони вважають, що сучасна система державного управління настільки ускладнилася, що "дженералісти" не справляються зі зрослим обсягом завдань, і велика частка часу експертів йде на те, щоб викласти для них проблему в доступній формі.

 

Інший аргумент "фахівців" полягає в тому, що надмірний акцент на вдосконалення системи управління в цілому йде на шкоду конкретним напрямкам і цільовим завданням. В результаті знижується ефективність всієї системи адміністративно-державного управління, тобто коло замикається.

 

Великобританії близько 25% державних чиновників - це фахівці в різних областях права, економіки, науки і техніки. Значення таких фахівців постійно зростає - вони складають близько 60% керівників підрозділів державного апарату. Досить часто використовується "інтегральна ієрархія", коли фахівці і адміністратори працюють рука об руку під єдиним керівництвом вищих чиновників. Однак в цілому "дженералісти" все ж переважають (75% загального числа чиновників в країні).

 

Історично в Великобританії склалися чотири основні форми контролю над системою адміністративно-державного управління парламентська, судова, система адміністративних трибуналів, інститут парламентського уповноваженого [4].

 

Парламентський контроль заснований на доктрині "міністерської відповідальності". Сенс її полягає в тому, що міністр, приймаючи на себе відповідальність за діяльність свого відомства, повинен вийти у відставку в разі виявлення недоліків у роботі міністерства. Підставою для виходу у відставку є винесення вотуму недовіри палати громад. Однак в обстановці співіснування в парламенті двох партій, підлеглих партійній дисципліні, важко уявити ситуацію, при якій вотум недовіри виноситься міністру, захищеному урядовою більшістю. Тому дана форма контролю сьогодні неефективна.

 

На відміну від Франції, де є спеціальні адміністративні суди, які розглядають спори між цивільними службовцями та державними організаціями, в Англії подібні справи підлягають юрисдикції звичайних судів. Власне адміністративного права як окремої системи норм і принципів тут не існує. Судовий контроль над адміністративно-державним управлінням виводиться з доктрини загального права. Юрисдикція судів заснована на доктрині перевищення повноважень: дія, вчинена в межах наданих парламентом повноважень, вважається дійсним, що виходить за ці межі - недійсним.

 

До компетенції парламентського уповноваженого входить розгляд дій центральних органів виконавчої влади при здійсненні адміністративних функцій. Сфера його діяльності обмежена, і практична користь інституту парламентського уповноваженого невелика [4].

 

В цілому діяльність інституту державної служби Великобританії відрізняється достатньою ефективністю на всіх рівнях, що в значній мірі визначається раціональністю сучасної менеджеральной моделі, покладеної в його основу. Налагоджений контроль над діяльністю чиновників усіх рівнів створює атмосферу високої відповідальності в державному апараті. Звісно ж, що вивчення досвіду британського адміністратівногосударственного управління може виявитися корисним в ході реформ інституту державної служби в Росії.

 

Таким чином, державну службу Великобританії характеризують такі ознаки:

1) в основу державної служби покладено "менеджеральная" різновид організації, близький до американського;

2) система просування по службі відрізняється жорсткістю на всіх рівнях;

3) в державних структурах часто використовується "інтегральна" ієрархія;

4) особлива система адміністративного права відсутня, судовий контроль заснований на доктрині загального права.

 

Висновок

Існують дві думки про Британію, що мають величезний вплив, але які є помилковими. Відповідно до одного з них як принцип англійського державного устрою виступає повний поділ законодавчої, виконавчої і судової влади, кожна з яких довірена окремій особі або групі осіб, причому ніхто з них ніяким образом не може втручатися в діяльність інших. Витрачено багато красномовства на доказ того, що вже в середні століття англійський народ привніс у життя і практику ретельно розроблений поділ функцій, що філософи викладали на папері, але яке вони ніколи не сподівалися побачити в житті.

 

Відповідно до іншої думки, особлива перевага Британії ґрунтується на урівноваженому союзі трьох влад. Говорять, що монархічний елемент, аристократичний елемент і демократичний елемент — кожний має свою частку у верховній владі і згода всіх трьох елементів необхідно, щоб ця влада могла функціонувати. Велика теорія, іменована теорією “здержень і противаг”, одержала широке поширення в політичній літературі, і багато чого в цій теорії виходить з англійського досвіду або їм підтримується. Говорять, монархія має деякі недоліки, деякі негативні тенденції, для аристократії властиві свої недоліки, для демократії — свої; однак Англія показала, що можна організувати правління, у якому ці негативні тенденції будуть стримувати, врівноважувати і нейтралізувати один одного, коли в цілому гарне правління будується не тільки незважаючи на протидіючі один одному тенденції, але і завдяки їм.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:  

1. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посібник / Віктор Бесчастний, Олександр Філонов, Владислав Субботін, Сергій Пашков,; За ред. В. М. Бесчастного. - К.: Знання, 2007. - 467 с.

2. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / За заг. ред. В.О. Ріяки; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 543 с.

3. Лісничий В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навчальний посібник/ Василь Лісничий; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., виправлене. - К.: Професіонал, 2004. - 335 с.

4. Влада при переході від тоталітаризму до демократії // Вільна думка. – 1993. - № 8.

5. Уолкер Р. Английская судебная система /Рональд Уолкер.– М.: Юридическая литература, 1980. – 631 с.

 

REFERENCES:

1. Constitutional (state) law of foreign countries: Teach. manual / Victor Beschastny, Alexander Filonov, Vladislav Subbotin, Sergiy Pashkov; Ed. V. M. Beschastnogo (2007). Kyiv: Knowledge. - 467 p.

2. Constitutional Law of Foreign Countries: Textbook / For the Society. Ed. V.O. Riyaky (2006); Ministry of Education and Science of Ukraine. - 2nd form, processing. and additionally. Kyiv: Yurinkom Inter. - 543 p.

3. Forestry V. Political and administrative systems of foreign countries: Textbook / Vasyl Lisnichy; Ministry of Education and Science of Ukraine. - 2nd ed., Corrected. - K .: Professional, 2004. - 335 p.

4. Vlada pry perehodi do demokratii. Vilna dumka, 1993, No 8.

Power in the transition from totalitarianism to democracy. Free thought. 1993 - No.

5. Walker&Walker (1976). The English legal system. Fourth edition by R.J. Walker. London. – 631 p.Обновлен 27 дек 2017. Создан 20 дек 2017