КАФЕДРА @ UA

 

Петров, Олександр. РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ТА СИСТЕМИ ВІДКРИТОГО УРЯДУ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ЯК РУШІЙНОЇ СИЛИ ДЛЯ РЕФОРМ // Матеріали ІІ-ї міжнародної студентської конференції «Політична праксеологія: менеджмент, комунікації, PR» / за ред
 

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ТА СИСТЕМИ ВІДКРИТОГО УРЯДУ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ЯК РУШІЙНОЇ СИЛИ ДЛЯ РЕФОРМ

 

Петров, Олександр, 

бакалавр міжнародної інформації, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна),

Інститут міжнародних відносин,

кафедра міжнародної інформації,

aleksandr.petrov044@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ  

У статті представлений огляд основних методів і механізмів діяльності відкритого уряду в Сполучених Штатах Америки,  правові аспекти впровадження концепції відкритих даних та структура державних інституцій, які відповідальні за імплементацію цієї концепції.

Автор аналізує основні документи США в сфері відкритих даних, наприклад спеціальний Закон про свободу інформації (Freedom оf Information Act або FOIA), спеціальний наказ (Presidents Obama's Executive Order 13526), документ «Нові стандарти відкритих даних», Стратегію цифрового розвитку США та ін.

У статті показана важливість впровадження концепції відкритих даних та відкритого уряду в державі для цілей розвитку демократичного процесу та збільшення відкритості уряду, що полегшує контроль за його діяльністю з боку засобів масової інформації та громадськості.

Ключові слова: США, правові аспекти, відкриті дані, відкритий уряд, демократичний процес.

 

 

THE DEVELOPMENT OF OPEN DATA AND OPEN GOVERNMENT IN THE UNITED STATES AS THE DRIVING FORCE FOR REFORMS

 

Petrov, Alexander,

bachelor of International Information,

Kyiv National University of Taras Shevchenko (Kyiv, Ukraine),

Institute of International Relations,

International Information department,

aleksandr.petrov044@gmail.com

 

SUMMARY 

This article provides an overview of the main methods and mechanisms of open government in the United States, certain legal aspects of the implementation of the concept of open data and structure of state institutions responsible for the implementation of this concept.

The author analyzes the basic instruments of the USA in the field of open data, such as FOIA (Freedom of Information Act or FOIA), Presidents Obama's Executive Order 13526, ​​t"New standards for open data" document,  Strategy for Digital Development Foundation and others.

The article shows the importance of introducing the concept of open data and open government in the state to develop the democratic process, to increase the transparency of government, and to facilitate control over its activities by the media and the public.

Keywords: USA, legal aspects, open data, open government and democratic process.

 

 

Концепція відкритого уряду, яка активно формується в країнах північноамериканського континенту, заслуговує наукового і практичного вивчення з метою виявлення позитивного досвіду відкритого державного управління в сучасному суспільстві і високотехнологічному світі і використання ефективних зарубіжних інструментів такого управління в процесі розвитку і вдосконалення роботи відкритого уряду України.

 

У Сполучених Штатах Америки в якості стратегічних цілей розвитку механізмів відкритого державного управління називають зміцнення демократії та підвищення ефективності діяльності уряду країни. Уряд Сполучених Штатів декларує, що відкритість сприяє розвитку демократичних інститутів, причому декількома шляхами.

 

Так, державні органи повинні забезпечувати відкритість і прозорість своєї діяльності перед суспільством так, щоб громадяни мали можливість висловити свої думки погляди по різним політичним рішенням і впливати на їх прийняття. Інститут відкритості держуправління сприяє зміцненню демократії також шляхом стимулювання державних службовців і посадових осіб краще виконувати свої обов'язки, забезпечувати прозорість роботи і прийнятих рішень. Як наслідок, державні органи і посадові особи більш підзвітні суспільству в прийнятті ними різних рішень.

 

Аналогічним чином декларується, що більша відкритість уряду США полегшує контроль за його діяльністю з боку засобів масової інформації та груп громадських спостерігачів та дозволяє запобігти небажаним рішення влади або такому впливу на політиків, яке суперечить інтересам суспільства або сприяє забезпеченню інтересів не всіх його членів, а лише окремих привілейованих осіб. Досить змістовно деякі елементи системи «відкритий уряд» США розглянуті в книзі Бет Симон Новек «Wiki-урядування: Як технології можуть зробити владу краще, демократію сильніше, а громадян більш впливовими» [1].

 

В офіційних документах Сполучених Штатів Америки неодноразово вказується, що реалізація механізму відкритості влади - це шлях підвищення ефективності її діяльності. Коли уряд забезпечує прозорість прийняття своїх рішень, то ідеї, які виносяться на суд громадськості активно доповнюються і доопрацьовуються з урахуванням громадської думки. Оцінки таким ідеям та проектам рішень даються не самим урядом або окремими посадовими особами, а фахівцями і експертами з недержавної сфери.

 

Це дає політикам можливість отримувати оцінки своїх ідей і інструменти підвищення їх ефективності з багатьох джерел і від багатьох фахівців. Передбачається, що такий підхід є проявом, так би мовити, громадської мудрості. Крім того, такий похід дозволяє уникнути зайвих втрат в державних ресурсах, заощадити, що особливо підкреслюється американською владою, долари платників податків, а також скоротити витрати на проблемні ідеї і ефективно перерозподілити ресурси на перспективні державні проекти.

 

Концепцією відкритого уряду США передбачено підвищення обізнаності електорату про діяльність органів федеральної влади, що, як передбачається, допоможе громадянам і в їх повсякденному житті. Такі відомості допоможуть вирішувати різні проблеми особистого та споживчого характеру, включаючи вирішення питань здоров'я, ведення домашнього господарства, транспортної доступності та інфраструктури. Більш демократичний і ефективний уряд - це вірний шлях до забезпечення гідного життя всіх тих, кому влада повинна служити.

 

У США інструменти відритого держуправління сформовані і реалізуються в рамках єдиної загальнодержавної концепції відкритого уряду. Про ключові постулати цієї концепції можна судити по тексту преамбули Національного плану дій «Відкритий уряд», згідно з якою органи державної влади повинні:

- бути більш прозорими на кожному рівні, для чого своєчасно слід надавати максимально повну інформацію про діяльність уряду і зробити її легкодоступною для людей;

- залучати все більше своїх громадян до процесів прийняття рішень, тому що це робить уряд більш ефективним і відповідальним;

- реалізовувати вищі стандарти чесності, тому що ті, хто перебувають при владі, повинні служити людям, а не самим собі;

- розширювати доступ до технологій, тому що в існуючому цифровому столітті доступ до інформації стає відкритим для всіх [2].

 

Ці ключові постулати покладені в основу ряду основних методів та механізмів діяльності відкритого уряду в США, виходячи зі ступеня реалізації яких американська влада повинна звітувати перед населенням про досягнення поставлених завдань в сфері відкритого держуправління [3].

 

До числа таких методів (механізмів) входять:

1. Метод прозорості (transparency), що означає забезпечення суспільства інформацією про урядової діяльності і гарантій її доступності. Згідно з офіційними поясненнями, цей метод передбачає, наприклад, розкриття інформації про те, що федеральні органи влади США зробили або збираються робити. Передумовою реалізації даного методу виступає наділення своїх громадян правом знати, що, як і чому американський уряд робить і які цілі переслідує при цьому.

2. Метод партнерства (participation), що виражається в тому, що громадяни країни уповноважені на більшу, ніж просто відкрито спостерігати за діями їх уряду з боку. Партнерство передбачає важливе значення громадянської позиції в громадських справах і оцінки характеру дій посадових осіб на предмет їх суспільної корисності, що формується як шляхом залучення незалежних від американського уряду експертів і навіть громадян, які не мають будь-яких спеціальних знань в тій чи іншій сфері. Відповідно до американської теорії відкритого держуправління таке партнерство сприяє розширенню кола цивільних можливостей висловлювати свої альтернативні політичні погляди і думки поза голосуванням на виборах.

3. Метод співробітництва (collaboration), що полягає в руйнуванні системи, що розділяє владу і простих громадян (так звана система «ми проти них»), що виключає можливості створення партнерських відносин з ними або створює такі відносини на рівні, недоступному для всіх членів американського суспільства. Даний метод також означає, що громадяни мають право не тільки просто зареєструвати свою думку з того чи іншого питання державного життя, а й давати владі поради. Громадяни можуть взяти участь і в формуванні плану роботи державних органів, а також взяти участь у виборі конкретних інструментів і методів досягнення владними органами певних завдань. Передбачається, що коли влада готова до співпраці, громадяни стають її вірними партнерами у визначенні та досягненні різних політичних цілей.

 

Саме три названих методи (механізми) - прозорість, партнерство і співробітництво - складають фундаментальну основу концепції роботи відкритого уряду в США. Ця концепція, яка називається також «директива» (Open Government Directive), була прийнята в грудні 2005 року, і стала дорожньою картою по роботі в цій галузі для федеральних органів виконавчої влади Сполучених Штатів Америки. Ця директива включає в себе чотири інструкції. Перша з них визначає обов'язок американських федеральних органів виконавчої влади і управління розкривати відомості про свою діяльність. Більш того, в своїй діяльності міністерства і агентства США повинні поважати так звану «презумпцію відкритості».

 

Друга з інструкцій орієнтує американські міністерства і агентства на забезпечення належної якості наданої суспільству інформації, особливо, якщо ця інформація стосується діяльності федерального уряду.

 

Третя інструкція має на меті забезпечення участі федеральних органів виконавчої влади у формуванні та введенні в обіг культури відкритого держуправління. Для цього різним міністерствам і агентствам наказано не тільки активно вдосконалювати власну діяльність в цій сфері, але і постійно обмінюватися позитивним досвідом між собою.

 

Четверта інструкція, яка є частиною загальної директиви відкритого уряду, містить вказівки і рекомендації по розширенню можливостей відкритого держуправління в Сполучених Штатах з використанням новітніх інформаційних технологій, засобів і форм комунікації.

 

Реалізація вищевказаних методів, механізмів і інструкцій по роботі відкритого уряду в США передбачає використання ряду основних інструментів (дій), які покликані не допустити перетворення такого уряду в якусь абстракцію. У їх числі виділяють: Забезпечення свободи інформації, продекларовані спеціальним Законом про свободу інформації (Freedom оf Information Act або FOIA) [4].

 

Зазначеним законом громадянам США надається право на доступ до архівів інформації про діяльність федерального уряду і окремих органів державної влади. Є ряд винятків із цього правила, при яких органи державної влади не надають громадянам відомості про результати своєї діяльності.

 

Наприклад, встановлено дев'ять таких винятків, що дозволяють державним органам приховувати інформацію:

  • що стосується національної безпеки, оборони чи зовнішньої політики США;
  • в сфері кадрових правил та кадрової роботи в американських органах влади;
  • надання якої заборонено на підставі інших законів Сполучених Штатів;
  • що містить комерційну таємницю та інші відомості конфіденційного характеру в сфері бізнесу;
  • міститься в документах, розкриття змісту яких неможливо без порушення чиїхось прав;
  • особистого і медичного характеру;
  • міститься в архівах і справах правоохоронних органів;
  • в сфері банківського контролю;
  • геологічного і геофізичного характеру.

Існують також три спеціальних виключення, що дозволяють не надавати громадянам інформацію про діяльність правоохоронних органів. Перший виняток дозволяє правоохоронним органам США приховувати відомості про здійснюваний розслідуванні з метою попередження втручання з боку фігурантів злочину в його нормальний хід. Другий виняток дає право американським правоохоронним органам не розкривати відомості про свої інформаторів. І, нарешті, третє виняток стосується діяльності американської розвідки і контррозвідки, а також питань боротьби з міжнародним тероризмом.

 

Варто також додати, що Закон США про свободу інформації регулює діяльність тільки федеральних органів виконавчої влади та не надає громадянам право на доступ до відомостей про діяльність представницьких, судових або місцевих органів влади.

 

Крім того, зазначений Закон не зобов'язує федеральні органи виконавчої влади США проводити за запитом своїх громадян будь-які дослідження, відповідати на письмові запитання, формувати спеціальну статистику в зв'язку із запитом і т.д.

 

Варто, втім, відзначити, що прийнята в США концепція відкритого уряду орієнтує федеральні міністерства і агентства на попереджувальні поширення корисної для населення інформації, не чекаючи конкретних запитів від громадян на підставі Закону США про свободу інформації.

 

Планування роботи федеральних органів виконавчої влади США з розвитку інститутів відкритого держуправління. Практично всі американські федеральні міністерства, агентства, служби і комісії проголошені суб'єктами реалізації проекту відкритого уряду. Реалізуючи такі завдання, федеральні органи виконавчої влади США виходять з необхідності завоювати суспільну довіру і підтримку з боку суспільства. Як наслідок, забезпечуючи відкритість і прозорість своєї роботи, такі органи влади зобов'язані створити інструменти оперативного надання інформації для населення в формах, що полегшують її доступність, пошук і використання. Передбачається, що такі форми повинні носити високотехнологічний характер, постійно розвиватися і вдосконалюватися.

 

Крім того, в обов'язок федеральних органів виконавчої влади в США поставлено постійне вдосконалення зворотного зв'язку між суспільством і урядом.

 

Основна директива відкритого держуправління отримує реалізацію практично у всіх планах діяльності того чи іншого федерального органу виконавчої влади США. Такі плани ведуться міністерствами і агентствами, починаючи з 2010 року [3]. У числі таких органів, на яких поширюється дія програми відкритого уряду і які зобов'язані розробляти самостійні плани роботи в цих напрямах, офіційно названі ряд ключових міністерств США (іноді їх також називають федеральними виконавчими департаментами (United States Federal Executive Departments)), а також незалежних агентств, управлінь, національних фондів і комісій.

 

Як випливає з офіційного звіту адміністрації Президента США Барака Обами про роботу відкритого уряду [3], більшість планів американських федеральних органів виконавчої влади отримали схвалення з боку населення в частині обсягу опрацювання проблем відкритого держуправління. Так, в плані Агентства США із захисту навколишнього середовища опрацьовані всі деталі і послідовність постійного оновлення інформації про майбутні дії і заходи агентства, різних слухань та інших ініціатив, можливості контролю з боку громадськості за прийняттям правил і норм у сфері екології. Міністерство транспорту США представило амбітний п'ятирічний двоетапний план з розвитку відкритого держуправління в цій сфері, заснований на використанні новітніх технологій, який передбачає формування культури відкритості цього органу влади за участю всіх зацікавлених сторін і надання всього комплексу даних про досягнення, діяльність та плани роботи цього міністерства.

 

Ряд федеральних органів виконавчої влади США в своїх планах розвитку відкритого держуправління в підвідомчій сфері роблять акцент на застосування новітніх інформаційних, перш за все інтернет, технологій. Наприклад, міністерство торгівлі США (The Department of Commerce), зробив спеціальні заходи для максимально широкого охоплення населення з метою «десятирічного перепису» і запустило спеціальний веб-сайт «2010census.gov» для інформування суспільства про результати такого перепису. Для забезпечення максимальної зручності і довіри до представлених результатів перепису сайт зазначеного міністерства містив інформацію на 60 мовах, представлену з використанням численних мультимедійних засобів.

 

Іншим прикладом роботи Міністерства торгівлі США в сфері відкритого держуправління є програма «CommerceConnect», яка спрощує доступ до державних послуг і рішень органів влади. Ця програма розроблена в інтересах американського бізнесу і забезпечує його представникам єдину точку доступу для всієї інформації та всіх послуг, що надаються урядом. Передбачається, що така програма сприяє бізнесу в збереженні його конкурентоспроможності в 21 столітті.

 

Серед досягнень в сфері відкритого управління називається і досвід Міністерства енергетики США, яке ще в 2010 році створило спеціальний веб-сайт «OpenEI.org» для широкого інформування населення про екологічно чисті джерела енергії. Цей сайт містить вказівку на 60 видів екологічно безпечних джерел енергії, місця, де розташовані і які придатні для установки джерел отримання енергії від сонця або вітру, відомості про різних кліматичних зонах, передовий досвід в сфері енергетики. Крім того, для користувачів сайту створені умови по завантаженню  даних у всіх доступних форматах. У планах Міністерства енергетики США розширення цього інтернет-порталу в частині розвитку системи он-лайн навчання та надання технічних експертних інтернет-звітів в сфері просування, використання і розвитку екологічно чистих джерел енергії [5].

 

Прозорість витрат. Декларується, що відкритість уряду США підвищує ефективність використання бюджетнимих коштів і прийняття фінансових рішень. Відкритість і прозорість дій влади стають інструментом захисту інтересів платників податків. Крім того, даний інструмент забезпечує детальне інформування населення про різні стимулюючих виплат, грантах, витратах на інформаційно-технологічну сферу і т.д. Також уряд США забезпечує відкритість відомостей про фінансовий стан, урядових планах щодо стабілізації фінансової системи і інформації про допомогу різним фінансовим інститутам.

 

Зняття інформаційних обмежень для урядової інформації. Згідно цього підходу діяльність відкритого уряду в США пов'язана з дедалі більшим розкриттям різної важливої ​​для суспільства інформації та появою нових типів документів, для яких істотно скорочуються терміни зберігання під грифом таємно від громадян. Президент Обама, зокрема, видав спеціальний наказ (Presidents Obama's Executive Order 13526) про встановлення обмежень на закриття урядової інформації і розкриття раніше засекречених відомостей, які не повинні довго зберігатися в таємниці від суспільства [6].

 

Відкриті дані і інновації в управлінні ними. Даний інструмент передбачає, що всі федеральні органи виконавчої влади в США, реалізуючи свої програми в рамках загальної концепції відкритого уряду, покращують доступність корисної інформації для суспільства через загальну платформу Data.gov [7]. На цьому проекті доцільно зупинитися детальніше.

 

США - країна, яка однією з перших запустила портал відкритих даних. Цей портал (Data.gov) був запущений ще в 2009 році. Основним ініціатором цього проекту став головний ІТ-директор Адміністрації Президента США Вівек Кундрю, який на той момент очолював головну раду ІТ-керівників (Chief Information Officer Council). Рада ІТ-керівників федерального уряду США - це дорадчий координаційний орган, до якого входять ІТ-керівники найбільших федеральних органів виконавчої влади. Рада є головним форумом для обговорення і прийняття рішень в області інформатизації держорганів [8].

 

Мета реалізації проекту відкритих даних (data.gov) є розширення і спрощення високошвидкісного доступу громадськості до різних наборів (пакетів) даних у машиносчитаному форматі, що формуються і генеруються федеральними органами виконавчої влади США. Як відзначають окремі американські дослідники проблем відкритого держуправління, цей інтернет-ресурс став «сховищем всієї інформації, яка збирається урядом, за винятком даних, що мають приватний, конфіденційний характер, або обмежених до поширення з міркувань національної безпеки» [9].

 

Нормативним забезпеченням даного проекту в США є наказ Барака Обами і документ під назвою «Нові стандарти відкритих даних» (New Open Data Policies), згідно з якими відкриті дані оголошені національним надбанням, до якого повинні мати доступ усі громадяни держави. Ці стандарти потрібні для того, щоб зробити федеральні урядові дані більш відкритими і доступними і закріпити таку практику на законодавчому рівні.

 

Згідно з новим регламентом, урядові дані повинні надаватися у відкритому доступі, в машинозчитаваному форматі і, разом з тим, повинні відповідати таким вимогам, як безпека і конфіденційність [10].

 

Американська концепція відкритого уряду передбачає різні форми підвищення рівня відкритості та прозорості в діяльності федерального уряду. Запущений ще в травні 2009 року проект «Відкриті дані» на базі інтернет платформи Data.gov став центральним майданчиком для розміщення різноманітної інформації різними міністерствами і агентствами США. Різного роду відкриті дані не тільки розміщуються на зазначеному інтернет ресурсі, але і можуть бути завантажені і використані для створення різних корисних для споживачів комп'ютерних програм і мобільних додатків.

 

Як наслідок, багато неурядових компанії і навіть окремі ентузіасти активно включилися в розробку різного програмного забезпечення, що дозволяє користуватися відкритими даними простими громадянами в їх повсякденному житті з використанням різних комп'ютерних і мобільних пристроїв. Таким чином, уявлення і розповсюдження відкритих даних в США передбачається здійснювати з використанням і активним впровадженням новітніх інноваційних технологій поширення, пошуку і отримання інформації, як правило, з використанням сучасних телекомунікаційних мереж і гаджетів.

 

Втім, цей проект викликає і окремі нарікання у західних фахівців. Зокрема, зазначається, що відкритий рух інформації відволікає громадськість від обговорення ключового питання про підзвітність уряду.

 

Федеральні органи виконавчої влади США за період дії програми Data.gov розмістили вже багато тисяч масивів таких даних, що на сьогоднішній день виступає обов'язковою частиною їх роботи в сфері відкритого уряду.

 

Як вже було зазначено, відкриті дані розміщуються на інтернет платформі Data.gov. Це робить такі відкриті дані доступними необмеженому колу користувачів. Відкриті дані розміщуються різними американськими міністерствами і агентствами з урахуванням їх функцій та компетенції. У числі найбільш популярних відкриті дані про поїздки різними видами транспорту, дорожню ситуацію, погоді і стан навколишнього середовища, злочинність, медичні послуги, охорону здоров'я, боротьбу з ожирінням і корисне харчування, ліки, освіту та навчанні дітей, фінанси і зміни на ринку, безпеку на робочих місцях і багато іншого.

 

Портал відкритих даних уряду США (Data.gov) на даний момент включає в себе ряд розділів-тем. В тому числі:

- сільське господарство (Agriculture);

- клімат (Climate);

- погода (Weather);

- геопростір (Geopatial);

- освіту (Education);

- енергія (Energy);

- фінанси (Finance);

- здоров'я (Health);

- наука і дослідження (Science & Research);

- глобальний розвиток (Global development);

- робота і навички (Jobs & Skills);

- громадська безпека (Public safety);

- бізнес (Bussines);

- право (Law);

- етика (Ethics);

- споживач (Consumer);

- міста (Cities);

- округи (Counties);

- штати (States);

- виробництво (Manufacturing);

- океан (Ocean).

 

Також Data.gov містить відомості, що реалізація подібних проектів за відкритими даними крім США ведеться в 44 країнах світу, в числі яких і Україна.

Концепція відкритих даних послужила основою для розробки в США стратегії цифрового розвитку (Digital Government Strategy) [11]. Ця стратегія, затверджена в 2012 році, передбачає досягнення урядом США таких основних завдань:

- забезпечити вільний доступ будь-якому громадянину до якісної інформації про діяльність уряду і електронним державних послуг з будь-якого місця, в будь-який зручний час і з електронних гаджетів різних типів;

- забезпечити на основі новітніх і найбільш безпечних інформаційних технологій використання органами державної влади інформаційних технологій сучасних технічних і програмних засобів розкриття даних, створення різних додатків і сервісів;

- продемонструвати потенціал відкритих даних в сфері розвитку інновацій і підвищення якості державних послуг для населення США.

 

У числі результатів реалізації зазначеної стратегії цифрового розвитку передбачається, що США стануть державою:

- з інформаційно-орієнтованої розвиненою системою високоцінних відкритих даних;

- створює платформу спільного партнерства (формування Центру інновацій електронних послуг - Digital Services Innovation Center);

- орієнтованим на інтереси і можливості користувачів і споживачів відкритих даних, включаючи використання сучасних механізмів і технологій, мобільних технологій, вимірювання рівня задоволеності тощо.

- забезпечення безпеки використання таких даних, а також забезпечення конфіденційності і збереження персональних та інших відомостях про користувачів.

 

Аналізуючи загальну концепцію відкритого уряду США не можна не відзначити наявну в літературі критику окремих ідей американського відкритого держуправління. Так, відзначається, що окремі цілі функціонування відкритого уряду США за фактом частково суперечать одна одній. У їх числі, зокрема, називаються:

- підвищення прозорості лише заради збільшення довіри до діяльності різних органів державної влади;

- зниження відповідальності перед населенням у зв'язку з виконанням зроблених ними запитів: «... чим більше матеріалів розміщується он-лайн, тим легше виконувати такі запити, просто перенаправляючи запитувачів на відповідні веб-сайти - до тих пір, поки люди не збагнуть, що до чого , і не припинять подавати запити [12]»;

- надання суспільству вихідних наборів даних для того, щоб вони без участі чиновників зробили на їх основі що-небудь інноваційне і корисне самому суспільству;

- надання товариству «сирих» даних, з метою їх аналізу, виявлення проблем і в результаті підвищення якості таких даних не за рахунок роботи органів влади, а за рахунок самого населення.

 

Як наголошується, в залежності від того, що є основною рушійною силою «відкритості», змінюється сенс цієї відкритості, так само як і розподіл зусиль, що вживаються з різних напрямків стратегії і плану побудови «відкритого уряду» [13].

 

Дійсно, з окремою критикою в цій частині можна погодитися не тільки стосовно до концепції діяльності відкритого уряду США, але і аналогічних концепцій відкритого держуправління в інших країнах.

 

З цією точкою зору важко погодитися. Звичайно, не можна виключати, що в окремих випадках можливе перекладання чиновниками виконання державного тягаря на самих громадян, зниження таким чином відповідальності за якість своєї роботи або прийняття неякісних або непродуманих рішень за рахунок нібито проведеного «громадського обговорення». Однак, по-перше, реалізацій ключових принципів концепції відкритого державного управління передбачає крім іншого і недопущення ситуацій невиправданої «суспільної довіри» при прийнятті владних рішень і забезпечення чиновниками належного виконання всіх своїх функцій. По-друге, сама ідея підконтрольності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади перед суспільством покликана виключити саму можливість будь-яких зловживань, а участь громадськості в здійсненні такої діяльності шляхом реалізації різних інструментів відкритого уряду, навпаки, зробити прийняті владою рішення якіснішими і суспільно орієнтованими.

 

Що ж стосується системи відкритого уряду США, то зробимо наступні висновки. Директива відкритого держуправління, декларована урядом Сполучених Штатів Америки, нерідко називається однією з найбільш прогресивних концепцій відкритого уряду в світі. Ряд інструментів і механізмів, реалізованих в цій концепції, використовується в розвитку аналогічних інститутів у багатьох країнах світу. Певний позитивний досвід такого відкритого управління, безсумнівно, можна запозичити і використовувати в розвитку моделі відкритого уряду в  сучасних умовах.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Бет Симон Новек. Wiki-правительство: Как технологии могут сделать власть лучше, демократию сильнее, а граждан влиятельнее / Бет Симон Новек; Пер с англ. –  М.: Альпина Паблишер, 2012. – 292 с.

2. The open government partnership [Електронний ресурс] // Сайт Білого Дому – Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ogp_selfassessment_marc h2013.pdf.

3. The Obama administration’s commitment to open government: a status  report [Електронний ресурс] // Сайт Білого Дому, 2010 – Режим доступу:  http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/opengov_report.pdf.

4. U. S. Department of State Freedom of Information Act [Електронний ресурс] – Режим доступу:   http://foia.state.gov/

5. Energy Information and Data  [Електронний ресурс] // веб-сайт OpenEI– Режим доступу:   http://en.openei.org/wiki/Main_Page

6. Presidents Obama's Executive Order 13526 // Сайт Білого Дому – Режим доступу:    https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/opengov_report.pdf

7. The home of the U.S. Government’s open data -  Режим доступу:    https://www.data.gov/

8. Митяева Ю. Открытые данные США: организационная структура / Ю. Митяева // БЛОГ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ САЙТАХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ В ИНТЕРНЕТЕ – Режим доступу:   http://gov-gov.ru/?p=3325

9. Hansell, Saul The Nation’s New Chief Information Officer Speaks // The New York Times – Режим доступу:  https://bits.blogs.nytimes.com/2009/03/05/the-nations-new-chief-information-officer-speaks/.

10. President Executive Order “Making Open and Machine Readable the New Default for Government Information” // Архіви веб-сайту презилента Обами – Режим доступу:   https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/05/09/executive-order-making-open-and-machine-readable-new-default-government-

11. Digital Government Strategy // Веб-сайт Державного департаменту США – Режим доступу:   https://www.state.gov/digitalstrategy/

12. Maio A.D. What Is Open Government For? // Gartner Blog Network – Режим доступу:    http://blogs.gartner.com/andrea_dimaio/2010/03/19/what-is-open-government-for/

13. Храмцовская Н.А. Открытое правительство США: основные идеи и практика реализации // Информационные системы для научных исследований: Сборник научных статей. Труды XV Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество». – Санкт-Петербург, 10 – 12 октября 2012 г. / НИУ ИТМО.  СПб., 2012.

 

REFERENCES:

1. Bet Simon Novek (2012). Wiki-pravitelstvo: Kak tehnologii mogut sdelat vlast luchshe, demokratiyu silnee, a grazhdan vliyatelnee; Per s angl. M.: Alpina Pablisher,  292 s.

2. The open government partnership (2011). White House website. – Available at: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ogp_selfassessment_marc h2013.pdf.

3. The Obama administration’s commitment to open government: a status  report (2016). White House website. – Available at:  http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/opengov_report.pdf.

4. U. S. Department of State Freedom of Information Act (2008). – Available at::   http://foia.state.gov/

5. Energy Information and Data (2012). OpenEI website. – Available at:   http://en.openei.org/wiki/Main_Page

6. Presidents Obama's Executive Order 13526 (2009). The White House Website. – Available at: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/opengov_report.pdf

7. The home of the U.S. Government’s open data. -  Available at:    https://www.data.gov/

8. Mityaeva Yu. (2012). Otkryityie dannyie SShA: organizatsionnaya struktura. BLOG O GOSUDARSTVENNYiH SAYTAH I GOSUDARSTVENNYiH USLUGAH V INTERNETE. – Available at:   http://gov-gov.ru/?p=3325

9. Hansell, Saul (2009). The Nation’s New Chief Information Officer Speaks. The New York Times. – Available at:  https://bits.blogs.nytimes.com/2009/03/05/the-nations-new-chief-information-officer-speaks/.

10. President Executive Order “Making Open and Machine Readable the New Default for Government Information” (2013). Obama White House Archives. – Available at:   https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/05/09/executive-order-making-open-and-machine-readable-new-default-government-

11. Digital Government Strategy (2012). U. S. Department of State Website. – Available at:   https://www.state.gov/digitalstrategy/

12. Maio A.D. (2010). What Is Open Government For? Gartner Blog Network. – Available at:    http://blogs.gartner.com/andrea_dimaio/2010/03/19/what-is-open-government-for/

13. Hramtsovskaya N.A. (2012). Otkryitoe pravitelstvo SShA: osnovnyie idei i praktika realizatsii. Informatsionnyie sistemyi dlya nauchnyih issledovaniy: Sbornik nauchnyih statey. Trudyi XV Vserossiyskoy ob'edinennoy konferentsii «Internet i sovremennoe obschestvo». SPb. NYU YTMO, S. 316 – 322.

 Обновлен 27 дек 2017. Создан 20 дек 2017