КАФЕДРА @ UA

 

Баковська, Оксана. МОДЕЛЬ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В НІДЕРЛАНДАХ // Матеріали ІІ-ї міжнародної студентської конференції «Політична праксеологія: менеджмент, комунікації, PR» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН, 2017.
 

МОДЕЛЬ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В НІДЕРЛАНДАХ

 

Баковська, Оксана,

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (Україна, Київ),

кафедра  політології і публічного управління та адміністрування,

студентка,

oksana_bakovska30@icloud.com

 

АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена комплексному дослідженню проблематики і методології досліджень і виявлення проблем політичного менеджменту в Нідерландах. Визначено, що ключовим чинником формування політичного менеджменту в державі є істинне трактування та розуміння суті двох базових категорій цього явища: менеджменту – як науки про ефективне управління саме людськими ресурсами, а також політики – як мистецтва управління різними суспільними групами, державою, народом, з метою є здобуття або утримання державної влади.

 Ключові слова: менеджмент, політика, політичний менеджмент, правовий менеджмент, політичний маркетинг. 

 

 MODEL OF POLITICAL MANAGMENT IN THE NETHERLANDS

 

Bakovska, Oksana, 

National Pedagogical University named after  M. P. Drahomanov  (Ukraine, Kyiv),

Department of Political Science and Public Administration,  

student,

oksana_bakovska30@icloud.com

 

SUMMARY

The dissertation is devoted to the complex analysis of problematic and methodic of researches and identification of the state problems of political management in modern Ukraine. It has been defined the key factor of the formation of political management in the state is the true interpretation and understanding of two basic categories of this phenomenon: management - as a science of effective management of human resource and policy - as art management of various social groups, the state, people  in order to gain or hold state power.   

Key words: management, policy, political management, legal management, political marketing.

 

 

Для того, аби визначити місце політичного менеджменту в Нідерландах, спершу потрібно зрозуміти суть цього поняття. Стислим визначенням менеджменту може слугувати положення С. Паркінсона про те, що менеджмент означає не самостійне виконання роботи, а вміння працювати за рахунок інших. Тобто загалом, менеджмент – це наука про ефективне управління саме людськими ресурсами, нарощування потужного потенціалу для отримання кращих результатів, які і є метою діяльності будь-якої системи, організації.           

 

«Політика» у свою чергу відкладає особливий відбиток на термін «менеджмент», розглядаючи цих два поняття на шляху до осмислення суті «політичного менеджменту». Політика – «мистецтво управління» державою і суспільством, цілеспрямована діяльність, пов'язана з прийняттям відповідальних рішень у галузі взаємовідносин між різними суспільними групами, державами й народами, пов'язана із боротьбою за здобуття або утримання державної влади, як знаряддя регулювання і формування цих стосунків.

 

Тобто по суті, політика так само як і менеджмент має в основі управління людськими ресурсами, проте в даному контексті йдеться про управління різними суспільними групами, державою, народом, а метою є здобуття або утримання державної влади. Тобто «політичний менеджмент» уособлюючи в собі таких два ключових поняття, як «політика» та «менеджмент», розуміється як мистецтво ефективного управління людськими ресурсами, пов'язане з прийняттям відповідальних рішень у галузі взаємовідносин між ними, з метою здобуття або утримання державної влади, що являється знаряддям регулювання і формування цих стосунків [2, с. 612].

 

Нідерланди – це конституційна монархія, де повноваження спадкового монарха визначає Конституція. Монарх Нідерландів офіційно є главою держави, проте делегує владу Кабінету Міністрів. До числа багатьох функцій Короля як глави держави належить щорічна тронна промова, яку він проголошує в День принців на початку парламентського року. Монарх відіграє важливу роль у формуванні уряду.

 

Законодавча влада здійснюється монархом і Генеральними  Штатами. Генеральні Штати складаються з двох палат. Перша включає 75 членів, яких обирають  на шестирічний термін штатами провінції( через кожні три роки половина її складу переобирається). У другу палату входять 150 осіб, яких обирають прямим  голосуванням строком на чотири роки. Половина членів палати Нідерландів обирається за партійними списками за принципами пропорційного представництва, друга половина - за регіональними округами.

 

Друга палата може вносити поправки в конституцію і затверджувати закони. Обидві палати можуть розглядати будь - які незалежно від уряду,  а також мають право робити запити міністрам з приводу поточної і перспективної політики.  У Нідерландах виборчим правом наділені всі громадяни старші 18 років [1, c. 7-8].

 

Вищим дорадчим органом Нідерландів, на розгляд якого пропонують законопроекти, є Державна рада. Головою ради є глава держави. До складу ради входять також заступники голови і 28 членів, яких призначають пожиттєво.

Генеральні штати складаються з Першої палати і Другої палати. Сенат обирається шляхом непрямих виборів регіональними законодавчими органами. Друга палата формується шляхом прямих всенародних виборів.

 

Парламент збирається на чергові сесії  не рідше одного разу на рік. У разі потреби Король може скликати надзвичайну сесію. Засідання палат проводяться публічно,проте на вимогу депутатів може бути оголошено закрите засідання. Усі рішення приймаються абсолютною більшістю депутатів, які беруть участь у голосуванні. Повноваження палат неоднакові: Друга палата відіграє більш важливу політичну роль у державному механізмі. Прем'єр міністр повинен отримати підтримку більшості її членів. Тільки друга палата має право законодавчої ініціативи і право вносити зміни в законопроекти,які розглядаються.

 

Перша палата може тільки прийняти чи відхилити законопроект. Будь-який законопроект,внесений урядом або депутатом парламенту має бути прийнятий обома палатами. Потім він направляється на затвердження Королю.

 

Виконавча влада здійснюється спільно Королем і Кабінетом міністрів. Уряд Королівства - це уряд Нідерландів плюс міністри. Глава уряду - Прем'єр - міністр і міністри, які призначаються і звільняються королем. Вони є представниками партій, що отримали  більшість місць у парламенті. Міністри мають право бути присутні на засіданнях палат і брати участь у дискусіях. Уряд відповідальний перед Генеральними  штатами.

 

Державна рада Нідерландів - консультативний орган при уряді Нідерландів, що складається з членів королівського дому і призначених Короною  осіб, які зазвичай мають значний політичний чи військовий досвід.

Перед внесенням законопроектів у Генеральні штати уряд  має  консультуватися з Держрадою. Головою Держради за Конституцією є королева,однак вона рідко головує в ньому, звичайно це робить заступник голови Ради.

 

Виконавча влада зосереджена в руках неформального органу - кабінету Нідерландів, що складається з міністрів і держсекретарів. Кабінет зобов'язаний погоджувати основні рішення з парламентом, і тому формується на основі парламентської більшості.

Кабінет Нідерландів - назва сукупності міністрів і державних секретарів Нідерландів. Главою держави є король. Королівське звання передається у спадок. Якщо виявиться, що прямих спадкоємців немає, глава держави може бути призначений актом парламенту.

 

Відповідно до Конституції монарх призначає главу виконавчої влади - Прем'єр міністра - лідера партії, що отримала більшість місць на парламентських виборах, і за його поданням - інших членів кабінету, приймає також відставку кабінету, відкриває щорічні парламентські сесії. Крім того, монарх затверджує  законопроекти, керує зовнішніми зносинами, володіє правом помилування.

 

Проте повноваження Короля багато в чому мають формальний характер, оскільки значну кількість його функцій здійснює уряд. особа короля недоторкана. Монарх - глава консультативного органу - Державної ради.

 

Міністерства. Міністерство загальних справ складається з канцелярії прем'єр -міністрів, інформаційної служби уряду Нідерландів і управління наукової ради Нідерландів із державної політики.

Міністерство оборони Нідерландів складається з Центрального штабу, військово - морського флоту Королівства Нідерландів, армії Нідерландів, повітряних сил Королівства Нідерландів, поліції, команди підтримки та організації оборонної техніки.

 

Міністерство освіти, культури і науки розробляє політику, законопроекти і призначає виплату державних коштів від імені громадян Нідерландів. Міністр і Державний секретар забезпечують політичне і стратегічне керівництво міністерства.

Міністерство економіки, сільського господарства, та інновацій сприяє позиції Нідерландів як країни з провідною економікою зі світовим класом у агропродовольчому секторі. Міністерство підвищує довгострокову конкурентноспроможність країни і сприяє розвитку приватного сектору.

 

До повноважень Міністерства фінансів належать: розробка стабільного фіскального законодавства; збирання податків на основі принципів законності, рівності; моніторинг ефективних витрат державних коштів і захист бюджетних правил; позика грошей за найнижчими показниками і управління  державним майном;встановлення правил для стабільності фінансової системи.

 

Міністерство закордонних  справ представляє інтереси королівства за кордоном, координує і здійснює зовнішню політику в штаб квартирі а Гаазі і через свої представництва за кордоном.

 

Міністерство охорони здоров'я, добробуту та спорту закликає людей вести здоровий спосіб життя,займатись спортом. Міністерство інфраструктури і навколишнього середовища - це одне із одинадцяти міністерств,яке формує національний уряд.

 

Міністерство внутрішніх справ і Королівського дому формує політику, готує законопроекти і постанови, а також відповідає за координацію,нагляд і впровадження політики.

Міністерство юстиції відповідає за підтримку порядку в суспільстві.

Міністерство соціальної політики і праці займається створенням можливості для працевлаштування і сприяння сучасним промисловим відносинам і впровадження системи соціального захисту населення.

 

Судова влада. Судова система Нідерландів заснована на Конституції і Законі про судову організацію 1827 р. На чолі судової виконавчої служби перебуває Верховний суд. До складу Верховного суду входять голова, 2 або 3 заступники і 16 членів. Апеляційні суди розглядають апеляції на рішення та вироки окружних судів у  цивільних і кримінальних справах. Окружні суди розглядають по першій інстанції всі цивільні і кримінальні справи, крім найменш значних.

 

Державна служба. Приклад Нідерландів показує, що кар'єра і служба за наймом не виключають одна одної. Там службовець може зробити кар'єру, заміщуючи різні послідовні посади.

 

Починаючи з 2000р. державна служба Нідерландів перебуває  в стадії поступового реформування із завданнями створення "інших" органів державної влади, орієнтованих на виконання запитів громадян та прагнення до самовдосконалення на основі поліпшення форм і методики діяльності. У посадовій публічні службі загальний стаж роботи в державному і приватному секторах відіграє певну роль не тільки під час призначення  службовця на вакантну посаду але й у визначенні розміру посадового окладу.

 

Таким чином, характерними елементами посадової моделі публічної служби є трудові відносини на основі контракту, призначення на всі можливі посади без попередньої цільової підготовки, визнання професійного досвіду, набутого в приватному секторі, відсутність законодавчо  встановленої системи кар'єрного зростання та спеціально пенсійної системи. Публічна служба Нідерландів організована за класифікацією посад згідно з установленою шкалою оплати,що має 18 рівнів, об'єднаних у 7 категорій. Розподіл на категорії відображає різноманітні загальні та спеціальні освітні рівні [3, c.14-40].

 

Серед інституцій,які надають освіту державним службовцям, можна виокремити наступні дві: Нідерландський інститут державного управління і Нідерландська школа публічного адміністрування.

 

Реформа державного управління в Нідерландах так само починалась у 80-ті рр. ХХ ст. в умовах "дорослого" державного сектору і великої централізації управління. 1 липня 1995 р. був заснований Фонд Нідерландської школи публічного адміністрування. Мотивацією його створення стала відсутність  докторських освітніх програм, які б мали велике значення для конкретних завдань і культури уряду. З 2006 р. Нідерландська школа публічного адміністрування не лише знаний і авторитетний освітній заклад, але й мозковий центр [4].

 

Висновок 

Дана стаття присвячена комплексному дослідженню проблематики і методології досліджень і виявлення проблем політичного менеджменту в Нідерландах. Визначено, що ключовим чинником формування політичного менеджменту в державі є істинне трактування та розуміння суті двох базових категорій цього явища: менеджменту – як науки про ефективне управління саме людськими ресурсами, а також політики – як мистецтва управління різними суспільними групами, державою, народом, з метою є здобуття або утримання державної влади.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Державні фінанси в Нідерландах: інформаційно-аналітичні матеріали / уклад.: Т. І. Єфименко, Ян ван Тайнен, С. С. Гасанов та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2014. – 106 с.

2. Кирилюк Ф.М. Політологія [навч. посібник]  /  Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько  –  К.: Здоров'я, 2004.  –  776 c.

3. Пустовойт Л.А ; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, С.В. Загороднюка. Система державного управління Королівства Нідерланди. - К. : НАДУ, 2011. -48 с. - (Серія видань з міжнародного досвіду державного управління).

4.Образование в Нидерландах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://netherlander.org/nayka-i-obrazovanie-v-niderlandah/obrazovanie-vniderlandah.html

 

 

REFERENCES:

1. Public Finances in the Netherlands: Information and Analytical Materials / Structure:  Efimenko T. I. , Jan van Tainen, S. S. Gasanov and others. (2014).  Kyiv: DNNU "Acad. Finn. Management ", 106 p.

2. Kirilyuk, F.M. (2004).  Political science [taught. manual] /  Kirilyuk F. M. ,  Obushnyj M. I., Khilko M. I.  Kyiv: Health, 776 p.

3. Pustovoyt, L.A ; per community ed. U.V. Kovbasyuk, S.V. Zagorodniuk (2011). Government of the Kingdom of the Netherlands. Kyiv: NAPA, 48 p. - (Series of publications on international experience of public administration).

4. Education in the Netherlands. - Available at: http://netherlander.org/nayka-i-obrazovanie-v-niderlandah/obrazovanie-vniderlandah.html

 

 

 

 

 

 Обновлен 26 дек 2017. Создан 20 дек 2017