КАФЕДРА @ UA

 

Моргач, О. Система виборів органів місцевого самоврядування в Україні // Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. – Київ: ВАПН, 2016. – 120 с./ С. 54-58.
Моргач, О. Система виборів органів місцевого самоврядування в Україні // Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. – Київ: ВАПН, 2016. – 117 с./ С. 54-58.

 

 

Система виборів органів місцевого самоврядування в Україні

 

Моргач, Оксана,

Вища Школа Міжнародних Відносин і Соціальних Комунікацій (Польща, Хелм),

студентка,

morhach@outlook.com

 

Анотація

У статті висвітлено питання розвитку місцевого самоврядування в Україні, розкрито його сучасну систему, а також описано елементи системи місцевого самоврядування. Визначено основні засади, організацію і порядок проведення виборів органів місцевого самоврядування, представлено основні етапи виборчого процесу, беручи до уваги останні події в Україні.

Ключові слова: місцеве самоврядування, децентралізація влади, територіальна громада, чергові місцеві вибори, Конституція України.

 

 

ELECTION SYSTEM OF LOCAL GOVERNMENT IN UKRAINE

 

Morhach, Oksana,

Chelm High School Of International Relations And Social Communication (Poland, Chelm),

student,

morhach@outlook.com

 

SUMMARY

The article deals with the issue of local government in Ukraine, its current system and elements of local government. the main principles, organization and procedure for conducting elections of local governments are described. The main stages of the electoral process are presented, taking into account recent events in Ukraine.

Keywords: local government, decentralization of power, local community, regular local elections, the Constitution of Ukraine.

 

 

Існування будь-якої демократичної держави є неможливим без проведення періодичних, вільних та справедливих виборів, за допомогою яких громадяни реалізують своє конституційне право брати участь в управлінні державними справами, формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Що ж таке органи місцевого самоврядування? І чи потрібна нам децентралізація взагалі?

В останні роки в Україні посилюється дискусія щодо реорганізації усієї системи публічної влади в державі, яка в основному стосується перерозподілу повноважень у владному трикутнику на національному рівні: Президент – парламент – Уряд. Проте незважаючи на зміни, що проходять у такому перерозподілі на національному рівні, люди, які живуть у конкретних містах і селах, продовжують стикатись з одними і тими ж самими проблемами: дитячі садки і школи, неефективна первинна медична допомога, захаращеність територій сміттям та забрудненість водойм, відсутність якісної питної води і т. ін. Отже, напрошується висновок, що будь-які перетворення на владному олімпі не надто впливають на реальне життя громадян без суттєвого переосмислення та надання нових можливостей місцевій владі [3]. Держава ніколи не дійде до проблем кожного села чи міста, кожної вулиці чи двору. Отже, без децентралізації, без ефективного місцевого самоврядування, ми ще надовго залишимось з дітьми, яким існуюча система не в змозі надати якісну та сучасну освіту, недолікованими хворими, розбитими дорогами, занедбаними селами. Це – аксіома для кожного пересічного європейця. «Я б хотів, щоб ви зрозуміли, що створення місцевого самоврядування – це один з елементів побудови західної цивілізації», – говорить один з польських реформаторів Єжи Стемпень. 

Основний Закон нашої держави (ст.7) стверджує: «В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування». Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 2) визначає поняття місцевого самоврядування, як гарантоване державою право та реальну здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і Законів України.

Місцеве самоврядування на теренах нашої держави виникло в Середні віки у вигляді перших спроб міського самоврядування, що надавалось Магдебурзьким правом, частково зберігалось у часи козацької республіки (XV-XVII ст.), але остаточно занепало в часи після безславного об’єднання України з Росією (1654 року). Незначна його реанімація за умов царизму (1917-1919р.р.) закінчилась фак- тичним відродженням національного поняття місцевого самоврядування лише у березні 1990 року після обрання депутатів Верховної Ради Української РСР та місцевих Рад народних депутатів.

До елементів системи місцевого самоврядування, що формують систему, належать: територіальна громада; сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський голова; виконавчі органи сільської, селищної, міської рад; районні (в місті) ради, які створюються у містах із районним поділом за рішенням територіальної громади або міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення [2].

До форм безпосередньої демократії, які використовуються в системі місцевого самоврядування можна віднести місцевий референдум (форма вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення); місцеві вибори (вибори депутатів відповідної місцевої ради та сільських, селищних, міських голів); загальні збори громадян (збори всіх або частини жителів територіальної громади за місцем проживання для вирішення питань місцевого значення); місцеві ініціативи (пропозиція членів громади про обов’язковий розгляд на відкритому засіданні ради будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування); громадські слухання (це заслуховування не рідше одного разу на рік громадою звітів депутатів ради і посадових осіб місцевого самоврядування, під час якого можуть порушуватися різні питання і вноситися пропозиції з питань місцевого значення); організація і участь в мітингах, походах, демонстраціях, пікетуваннях на місцевому рівні; участь населення у роботі органів місцевого самоврядування на добровільних засадах (в якості експертів, спеціалістів, консультантів, громадських контролерів) [4].

Територіальні громади на підставі принципів виборчого права обирають строком на чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Голови районної та обласної рад обираються відповідною радою і очолюють її виконавчий комітет [1].

Закон України «Про місцеві вибори» [6] визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів з 8 серпня 2015 року по даний час.

Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища, територія об’єднаної сільської, селищної територіальної громади.

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, району в місті, територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією об’єднаної територіальної міської громади.

Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного села, селища, територія міста.

Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу і який не має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Право висування кандидатів належить громадянам України, які мають право голосу.

Виборчий процес здійснюється на засадах: дотримання принципів виборчого права (загальне виборче право; рівне виборче право; пряме виборче право; вільні вибори; таємне голосування; особисте голосування); законності та заборони незаконного втручання будь-кого в цей процес; політичного плюралізму та багатопартійності; публічності і відкритості; свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації; неупередженості органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до місцевих організацій партій, кандидатів.

Виборчий процес включає такі етапи:

 1. утворення одномандатних, територіальних виборчих округів;
 2. утворення (у разі необхідності), формування складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій;
 3. складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;
 4. висування та реєстрація кандидатів;
 5. проведення передвиборної агітації;
 6. голосування у день виборів;
 7. підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.

Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або першими.

25 жовтня 2015 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори [8]. На тимчасово окупованій внаслідок російської агресії території (Автономна Республіка КримСевастопольокремі райони Донецької та Луганської областей) місцеві вибори не відбувалися. Це прямо передбачено ч. 5 ст. 8 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» [5]. Вибори також не відбувалися в окремих підконтрольних українській владі населених пунктах Донбасу, де голосування могло бути небезпечним для життя громадян через наближеність до військових дій.

Правовою основою виборів став новий Закон «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 року.

З початком кризи сепаратизму на сході України багато місцевих депутатів перейшли на бік сепаратистів, а самі виборні органи геть перестали функціонувати. Після початку відкритої російської агресії на окупованих територіях Донбасу були утворені невизнані Україною і світом формування «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», які проводили власні «вибори» та «референдуми». Ці голосування також не були визнані жодною країною світу.

Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», ухвалений 16 вересня 2014 року, на три роки запровадив особливий порядок місцевого самоврядування в окремих (окупованих) районах Донецької та Луганської областей.

На початку 2015 року в окремих підконтрольних українському уряду районах Донеччини та Луганщини були утворені військово-цивільні адміністрації — тимчасові державні органи, які заміняли собою органи місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування. Виходячи з положень відповідного Закону, одночасне існування на одній території ВЦА та сформованих на місцевих виборах органів місцевого самоврядування, неможливе. Унаслідок російської окупації АР Крим українська влада перестала контролювати цю територію і, як наслідок, утратила можливість проводити там будь-які плебісцити.

Проект змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), пов’язаних з необхідністю виконання Мінських домовленостей, був унесений Президентом Петром Порошенком 1 липня 2015 року. Він значно розширює права місцевого самоврядування і запроваджує новий адміністративно-територіальний устрій. Законопроектом передбачено, що повноваження депутатів і голів, обраних на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року, будуть припинені у жовтні 2017 року — тоді пройдуть нові місцеві вибори відповідно до нового адміністративно-територіального устрою.

Новий Закон «Про місцеві вибори» запровадив низку нововведень, продиктованих, у тому числі, курсом на побудову європейської моделі місцевого самоврядування. Відтепер у селах і селищах з населенням до 90 тис. вибори відбуваються за мажоритарною системою, а вибори до райрад, міськрад та облрад проходять за пропорційною системою. Передбачена можливість проведення другого туру. Блоки партій у виборах участі не беруть. Дата реєстрації партії для участі у виборах не має значення. Крім того, Закон уперше передбачив обрання старост — нових посадових осіб місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громадах [7].

Для 159 об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів ці вибори стали першими. До об’єднання територіальних громад спричинився новий закон, спрямований на посилення спроможності місцевого самоврядування. Міжнародні та українські спостерігачі, оглядачі, політологи неодноразово критикували законодавче забезпечення виборів як недосконале, непропрацьоване, заплутане.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Копєйчиков В. В., Колодій А. М. Правознавство: Підручник . — К: Юрінком Інтер, 2004. - 752 с.
 2. Руснак Б. А. Місцеве самоврядування в Україні: теорія і практика. Посібник для депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. – Одеса, 2011. - 536 с.
 3. Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація. Практичний посібник; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 120 с.
 4. Ярмиш О. Н., Серьогін В. О.  Державне  будівництво  та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002.
 5. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-18/paran50#n50
 6. Закон України «Про місцеві вибори»  від 14.07.2015 № 595-VIII. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
 7. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97- Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
 8. Закон України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році» від 17.07.2015 № 645-VIII. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/645-19


Обновлен 15 июл 2017. Создан 18 мая 2016