КАФЕДРА @ UA

 

Чернишева, Ю. Особливості захисту національго інформаційного простору США // Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. – Київ: ВАПН, 2016. – 120 с./ С. 81-83
Чернишева, Ю. Особливості захисту національго інформаційного простору США // Матеріали міжнародної конференції «Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації» / за ред. В. Бебика. – Київ: ВАПН, 2016. – 117 с./ С. 81-83.

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

 

Чернишева, Юлія,

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка (Україна, Київ),

Інститут міжнародних відносин,

студентка

chernisheva.julia95@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

У статті описано особливості захисту інформаційного простору Сполучених Штатів Америки, охарактеризовано складові  інформаційного простору країни та розглянуто основні нормативно-правові документи, що забезпечують безпеку національного інформаційного простору.

Ключові слова: Сполучені Штати, інформаційний простір, національний кіберпростір, кіберзагрози, платформа для обміну, інфраструктура.

 

 

SECURING THE NATIONAL CYBERSPACE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

 

Chernysheva, Yuliia

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine, Kyiv),

Institute of International Relations,

student,

chernisheva.julia95@gmail.com

 

SUMMARY

  The article describes the peculiarities of securing national cyberspace of the United States of America, characterizes the components of national cyberspace of the country and reviews main legal instruments ensuring national cybersecurity.

  Keywords: The United States of America, national cyberspace, cyber threats, exchange platform, infrastructure.

 

Особливості інформаційної безпеки Сполучених Штатів Америки базуються на великому досвіді цієї країни в боротьбі з інформаційними загрозами, з якими Сполучені Штати зіткнулися раніше за інших країн через високорозвиненість свого інформаційного простору.

Стрімкий розвиток інформаційного суспільства характеризується появою не лище перевагами, але й високою кількістю загро в наслідок його недостатнього моніторингу та некомпетентних засад регулювання. Сполучені Штати наразі приділяють особливу увагу використанню соціальних мереж, моніторингу інформаційної захищеності стратегчно-важливих об’єктів та захисту від зовнішнього проникнення внутрішню інфраструктуру [1, 2].

З переформатуванням великих масивів даних в електроний формат, для полегшення функціонування як державних так і приватних структур, державні органи та організації приватного сектору об’єднані спільною інфраструктурою, яка, завдяки новому законодавству, уможливлює обмін інформацією щодо кіберзагроз та протистояння ним [2].

Така побудова інфраструктури забезпечує захист особистих даних та конфіденційність щодо діяльності приватних організацій за умов, що останні дотримуються загальноприйнятих положень функціонування заданих інфраструктурою.

Наразі, Білий Дім виокремив п’ять головних напрямків забезпечення національної кібербезпеки: захист критично важливих об’єктів інфраструктури (головних інформаційних систем) від кібератак, покращення засобів виявлення атак і оперативного реагування на них, співпраця з іноземними партнерами з метою забезпечення свободи користування мережею Інтернет та створення відкритого, безпечного, надійного  кіберпростору, встановлення чітких цілей з безпеки кіберпроcтору та їх досягнення а також підготовка професійних кадрів та взаємодія з приватним сектором [1, 3 ,4].

Основоположними документами регулюючими безпеку кіберпростору є Стратегія кібербезпеки Департаменту оборони  (2015), Національна стратегія безпечного кіберпростору (2003), Міжнародна стратегія для кіберпростору (2011), Огляд політики кібебезпеки (2009), Наказ Президента щодо Проекту стратегії покращення кібербезпеки критично важливих об’єктів інфраструктури (2013), Проект стратегії покращення кібербезпеки критично важливих об’єктів інфраструктури (2014), Закон з кібербезпеки та обміну інформацією (2015), Національна стратегія безпеки (2015) [5, 6, 7].

В наведених документах поетапно пропонуються дії знешкодження та протистояння атакам в національному інформаційному просторі, визначені види загроз, розподілені обов’язки захисту кіберпростору між спеціалізованими державними установами. Спільним для більшості вищезазначених документів є створення платформи для інтенсивного обміну даними щодо появи та противодії новим кіберзагрозам, передбаченні цифрових ризиків, зміцнення співробітництва з державами-партнерами з протидії кіберзагрозам та кібертероризм, а також підвищення обізнаності щодо боротьби з ними [5, 6, 7, 8, 9].

Великий ацент та увага приділяється співробітництву окрім державних  з приватними установами та громадськими організаціями приклада CERT, ISACA, CSX, СCSIS а також освітніх установ та використання досліджень для забезпечення безпеки національного кіберпростору [9, 10, 11].

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

  1. National Strategy to Secure Cyberspace [Електронний ресурс]. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/cyberspace_strategy.pdf.
  2. Updating U.S. Federal Cybersecurity Policy and Guidance [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://csis.org/files/publication/121019_Reeder_A130_Web.pdf.
  3. Assuring a Trusted and Resilient Information and Communications Infrastructure [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_Policy_Review_final.pdf.
  4. The Administration's Priorities on Cybersecurity [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/cybersecurity#section-protect-critical-infrastructure.
  5. Cyber Security Strategy Documents [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://ccdcoe.org/strategies-policies.html.
  6. The Department of Defense Cyber Strategy [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.defense.gov/Portals/1/features/2015/0415_cyber strategy/Final_2015_DoD_CYBER_STRATEGY_for_web.pdf.
  7. International Strategy for Cyberspace [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf.
  8. Carter W. A. The Evolution of Cybersecurity Requirements for the U.S. Financial Industry [Електронний ресурс] / W. A. Carter, D. E. Zheng // 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://csis.org/files/publication/150717_Carter_CybersecurityRequirements_Web.pdf.
  9. US Enacts Cybersecurity Information Legislature [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.isaca.org/cyber/Documents/CSX-Special-Report_misc_Eng_0116.pdf.
  10. 10.   US cybersecurity: Progress stalled Key findings from the 2015 US State of Cybercrime Survey [Електронний ресурс] // 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.pwc.com/us/en/increasing-it-effectiveness/publications/assets/2015-us-cybercrime-survey.pdf.

11.  US-CERT: Understanding Hidden Threats: Rootkits and Botnets [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.us-cert.gov/ncas/tips.

12.   Обновлен 15 июл 2017. Создан 18 мая 2016